Bærekraftskriterier i MR-forordningen

Kommisjonsforordning (EU) 2022/388 av 8. mars 2022 om endringer i forordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i tilknytning til direktiv 2003/87/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/388 of 8 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2066 of 19 December 2018 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettakten ble vedtatt 8. mars 2022 og publisert i Official Journal 9. mars 2022. Rettsakten trer i kraft 20 dager etter publisering, men skal gjelde fra 1. januar 2022. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. oktober 2022 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 286/2022 og gjennomført i norsk rett 4. november 2022 gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 2-1. 

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2018/2066 inneholder reglene for overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra de aktivitetene som omfattes av EUs klimakvotedirektiv (2003/87/EF).

Artikkel 38 i forordning (EU) 2018/2066 gjelder blant annet regler for beregning av utslipp fra forbrenning av alle typer biomasse. Det fremgår av artikkel 38 nr. 2 at forbrenning av biomasse ikke skal anses å gi utslipp av klimagasser, og dermed kan nulltelles i EUs klimakvotesystem. Til og med rapporteringsåret 2021 har det vært særlige krav til dokumentasjon av oppfyllelse av bærekraftskriterier som følger av direktiv (EU) 2009/28 (fornybardirektivet, RED I) for å kunne nulltelle utslipp fra forbrenning av flytende biomasse.

Gjennom forordning (EU) 2020/2085 om endring og retting av forordning (EU) 2018/2066 ble det innført en del nye krav for at kvotepliktige utslipp fra biomasse skal kunne nulltelles, ved tilføyelse av et nytt punkt nr. 5 i artikkel 38. Rettsakten innførte - med virkning fra 1. januar 2022 - nye og mer omfattende krav til overvåking og rapportering av utslipp fra forbrenning av alle typer biomasse. Videre stilles det krav til dokumentasjon av oppfyllelse av bærekrafts- og utslippsreduksjonskriterier for at utslippene skal kunne nulltelles. Bærekraftskriteriene følger av direktiv (EU) 2018/2001 (det reviderte fornybardirektivet, RED II) og er nødvendige for å sikre at bruk av biomasse bidrar til oppfyllelsen av EUs klima- og miljøambisjoner, spesielt tap av naturmangfold.

Flere medlemsstater har ennå ikke gjennomført RED II i sin nasjonale lovgivning. Fristen for gjennomføring var 31. juni 2021. 

RED II åpner for at flere utfyllende rettsakter som implementerer bærekrafts- og utslippsreduksjonskriteriene for biomasse skal vedtas. Flere av disse rettsaktene er forsinket, og innebærer blant annet forsinkelser i oppdateringer av sertifiseringsordninger og opplæring av verifikatører.

For å sikre en god og harmonisert gjennomføring, vurderes det derfor som nødvendig å utsette krav til dokumentasjon av oppfyllelse av bærekrafts- og utslippsreduksjonskriteriene i forordning (EU) 2018/2066 artikkel 38 nr. 5 for nulltelling av utslipp fra forbrenning av biomasse med ett år.

Innholdet i endringsforordningen

Kommisjonsforordning (EU) 2022/388 av 8. mars 2022 endrer forordning (EU) 2018/2066, ved å legge til et nytt punkt i artikkel 38 nr. 6. Endringsforordningen gir de kompetente myndighetene en mulighet til å anse at utslipp fra forbrenning av biomasse i perioden mellom 1. januar 2022 til 31. desember 2022 kan nulltelles, uavhengig av om oppfyllelse av bærekrafts- og utslippsreduksjonskriteriene i RED II kan dokumenteres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i klimakvoteforskriften § 2-1. Det er også vedtatt en ny § 2-3a i klimakvoteforskriften som etablerer forenklede dokumentasjonskrav ved rapportering av utslipp fra forbrenning av biomasse i rapporteringsåret 2022. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir medlemsstatene en mulighet til å utsette å innføre krav til dokumentasjon av oppfyllelse av bærekrafts- og utslippsreduksjonskriteriene i RED II ved nulltelling av utslipp fra forbrenning av biomasse med ett år. Konsekvensen er at de strengere dokumentasjonskravene for nulltelling av utslipp fra forbrenning av biomasse kan utsettes til 1. januar 2023, og dermed vil også de økte økonomiske og administrative byrdene for kvotepliktige virksomheter og andre involverte parter (eksempelvis leverandører og verifikatører) utsettes med ett år.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Rettsakten også er sendt Spesialutvalget for miljøsaker til orientering. 

Vurdering

Rettakter som endrer rettsakter som allerede er innlemmet i EØS-avtalen vurderes i utgangspunktet som EØS-relevante. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/388
Basis rettsaktnr.: 2018/2066
Celexnr.: 32022R0388

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 16.03.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 286/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.05.2022
Høringsfrist: 05.08.2022
Frist for gjennomføring: 28.10.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 04.11.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.11.2022

Lenker