Beslutning H12

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H12 av 19. oktober 2021 om den dato som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av omregningskursen som referert til i artikkel 90 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009...

Decision No H12 of 19 October 2021 concerning the date to be taken into consideration for determining the rates of conversion referred to in Article 90 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2022

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komiteen vedtok innlemmelse av AC-beslutning nr. H12 ved sin beslutning 097/2023 av 28. april 2023 som trådte i kraft 29. april 2023. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Sammendrag av innhold

Beslutning nr. H12 av 19. oktober 2021 gjelder fastsettelse av den dato som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av omregningskursen som skal brukes ved beregning av visse ytelser og avgifter. Beslutningen er fattet med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 bokstav a og forordning 987/2009 artikkel 90. Beslutningen erstatter beslutning nr. H3 av 15. oktober 2009. Beslutning nr. H3 ble revidert ved beslutning nr. H7.

I forbindelse med revisjonen av beslutningen, er det tatt inn en ny nr. 3 i preamblet. Her fremgår det at EU-domstolens rettspraksis anfører at medlemslandene må gjøre nødvendige tiltak for å ta hensyn til mulige svingninger i valutakursen som stammer fra anvendelsen av forordning 883/2004 og 987/2009. Tiltakene skal ta hensyn til formålet med de aktuelle bestemmelsene i forordningene, slik dette har blitt definert gjennom EU-domstolens praksis. For videre å understreke dette, er det i paragraf 3 bokstav a, i tillegg til henvisningen til nasjonal lovgivning, tatt inn en henvisning til forordning 883/2004. 

Det gjøres også noen små endringer i enkelte formuleringer, noe som ikke får betydning for innholdet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 19. oktober 2021 med hjemmel i forordning (EF) 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål og forordning 987/2009 artikkel 90. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen er en oppdatering av allerede gjeldende rutiner, og har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel,

Vurdering

Rettsakten gjelder administrative spørsmål og erstatter beslutning nr. H3. Den skal bidra til klarere regler når det skal fastsettes vekslingskurs mellom to valutaer. Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/C 93/06
Basis rettsaktnr.: 0883/2004/EF
Celexnr.: 32022D0228(01)

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2022
Frist returnering standardskjema: 29.06.2022
Dato returnert standardskjema: 18.05.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 097/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.04.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 29.04.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker