CLP 18. ATP

Kommisjonsforordning (EU) 2022/692 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/692 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og publisert i Official Journal. Kommisjonen endret dato for ikrafttredelse av forordning 2022/692 fra 23. november 2023 til 1. desember 2023 gjennom et korrigendum som ble kunngjort 25. mai 2022.

Rettsakten ble inkludert i EØS-avtalen 10. desember 2022 og fastsatt i Norge 14. desember 2022. 

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). CLP-forordningen erstattet direktivene 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og 1999/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger. Gjennom forordning (EU) 2022/692 (18. tekniske tilpasning) endres CLP-forordningen listen i vedlegg VI del 3 i CLP. Denne listen inneholder stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i CLP legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. 

Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelse. 

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Nye og endrete klassifiseringer av stoffer vil for eksempel føre til at arbeidstakerne får ny og bedre informasjon om stoffene de bruker, og kan også bidra til at arbeidsgivere iverksetter tiltak som vil ivareta arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø. Flere andre regelverk, deriblant kjemikalieregelverket REACH og regelverket om farlig avfall, bygger videre på reglene om klassifisering og merking i CLP. Nye og endrete klassifiseringer av stoffer vil også gi positive virkninger på helse og miljø fordi det over tid vil fremme erstatning av de farligste stoffene med mindre farlige stoffer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/692
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32022R0692

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2022
Frist returnering standardskjema: 18.05.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 309/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.05.2022
Høringsfrist: 29.06.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.12.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.01.2023

Lenker