Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 om endring av de regulatoriske tekniske standardene fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/653

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 av 6. september 2021 om endring av de regulatoriske tekniske standardene fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/653 når det gjelder den underliggende metodikken og presentasjonen av ytelsesscenarier presentasjon av kostnader og metodikken for beregning av oppsummerende kostnadsindikatorer presentasjon og innhold av informasjon om tidligere resultater og presentasjon av kostnader ved pakkede detalj- og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs) som tilbyr en rekke alternativer for investering og justering av overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr enheter av midler nevnt i artikkel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014 fra Europaparlamentet og rådet som underliggende investeringsalternativer med den forlengede overgangsordningen lagt nede i den artikkelen

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2268 of 6 September 2021 amending the regulatory technical standards laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 as regards the underpinning methodology and presentation of performance scenarios, the presentation of costs and the methodology for the calculation of summary cost indicators, the presentation and content of information on past performance and the presentation of costs by packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) offering a range of options for investment and alignment of the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged transitional arrangement laid down in that Article

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2017/653 gir supplerende og detaljerte nivå 2-regler for PRIIPs om tekniske standarder for presentasjon av nøkkelinformasjonen i KID.

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 gjør før det første endring i kommisjonsforordning (EU) 2017/653 når det gjelder den underliggende metodikken og presentasjonen av ytelsesscenarier. Kommisjonsforordningen gir nye metoder som ligger til grunn for beregningen av hensiktsmessige resultatscenarier, og en revidert presentasjon av disse scenariene, for å sikre at investorer ikke har upassende forventninger til den potensielle avkastningen de kan få fra investeringen.

Videre innebærer kommisjonsforordningen revidering av oppsummerende kostnadsindikatorer og endringer i innholdet i og presentasjonen av kostnadsinformasjon knyttet til PRIIPs for å lette investorers forståelse av de ulike typene kostnadsstrukturer, og for å gjøre det enklere for PRIIP-selgere og -rådgivere å bruke denne informasjonen.

Kommisjonsforordningen innebærer også endrede regler om presentasjon av og informasjon om tidligere resultater og presentasjon av kostnader bl.a. ved pakkede detalj- og forsikringsbaserte investeringsprodukter som tilbyr en rekke alternativer for investering, for å sikre mer klarhet i informasjonen om kostnadsimplikasjoner.

Videre justerer delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 overgangsordning for PRIIP-produsenter som tilbyr enheter av midler nevnt i artikkel 32 (UCITS) i forordning (EU) 1286/2014) (PRIIP-forordningen), til 30. juni 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er EØS-relevant, og forventes inntatt i EØS-avtalen. EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2268
Basis rettsaktnr.: (EU) 1286/2014
Celexnr.: 32021R2268

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2021
Frist returnering standardskjema: 01.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker