Delegerte forordning om endring av vedlegg I til V i forordningen om europeiske miljøregnskaper

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/125 av 19. november 2021 om endring av vedlegg I til V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøregnskaper

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/125 of 19 November 2021 amending Annexes I to V to Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council on European environmental economic accounts

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.03.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Denne delegerte forordningen tar sikte på å oppdatere noen tekniske aspekter i vedlegg I til V til forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøregnskaper som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk). Formålet med den delegerte forordningen er å øke hastigheten på informasjonsflyten (kortere overføringsfrister) og oppdatere listene over kjennetegn over data som skal samles inn og rapporteres.

Artikkel 3 i forordning (EU) nr. 691/2011 gir Kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter for oppdatering av følgende informasjon i vedleggene:

 1. listen over kjennetegn som det skal samles inn og rapporteres data for
 2. det første referanseåret
 3. frekvens og overføringsfrister for utarbeidelse av regnskapet
 4. rapporteringstabellene.

Det europeiske miljøregnskapet, som fastsatt i forordning (EU) nr. 691/2011, dekker følgende seks moduler:

 1. utslipp til luft (av klimagasser og luftforurensning)
 2. miljørelaterte skatter
 3. materialstrømregnskap
 4. sektoren for miljørelaterte varer og tjenester
 5. regnskap for miljøvernutgifter
 6.  regnskap for fysiske energistrømmer

Det er et eget vedlegg i forordningen for hver modul.

Oppdateringer av vedlegg VI (regnskap for fysiske energistrømmer) er ikke inkludert i denne delegerte forordningen, i og med at tekniske spesifikasjoner for det vedlegget ble oppdatert i 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/125
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0125

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2021
Frist returnering standardskjema: 09.03.2022
Dato returnert standardskjema: 02.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: