Endring av vedlegg til forordning (EU) 2021/405 angående tredjestater det kan innføres produkter av animalsk opprinnelse fra

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/363 av 2. mars 2022 som endrer og retter vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405 angående lister over tredjestater eller regioner i disse som er godkjent for innførsel til unionen av visse fiskeriprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/363 of 2 March 2022 amending and correcting Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain fishery products

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 2. mars 2022, og kunngjort i Official journal 4. mars 2022. Rettsakten trer i kraft i EU den 5. mars 2022.

Sammendrag av innhold

Den foreslåtte forordningen gjør endringer i forordning (EU) 2021/405 om lister over tredjestater eller regioner i disse som er godkjent for innførsel av animalske varer fra. Det gjøres endringer og korrigeringer i forordning (EU) 2021/405 vedlegg IX angående hvilke tredjestater eller regioner i disse det kan innføres visse fiskeriprodukter fra.

Gjennom forordning (EU) 2022/367 føres Hviterussland, Israel, Moldova, Sveits, Tyrkia, De forente arabiske emirater og Uruguay opp i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2011/163/EU i kategorien akvakulturprodukter og underkategorien "caviar (product of finfish)", se forordning (EU) 2022/363 fortalepunkt (3) for nærmere informasjon.

Forordning (EU) 2022/367 gjør videre endringer i oppføringen for Canada, Kina og USA med bakgrunn i at forordning (EU) 2021/2315 har godkjent kontrollprogrammene for reststoffer for akvakulturprodukter i underkategorien fisk for disse tredjestatene. Det er derfor vurdert som riktig å oppdatere oppføringen av disse tredjestatene til å gjelde alle fiskeriprodukter i kategorien akvakultur. Se forordning (EU) 2022/363 fortalepunkt (4) for nærmere informasjon.

Forordning (EU) 2021/2315 har fjernet godkjenningen av Oman sitt kontrollprogram for reststoffer for akvakulturprodukter i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. Dette innebærer at Oman skal fjernes fra oppføringen i forordning (EU) 2021/405 vedlegg IX, se forordning (EU) 2022/363 fortalepunkt (5) for nærmere informasjon.

Vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405 er dermed endret i tråd med overstående.

Se punktet andre opplysninger nedenfor for informasjon om Corrigendum til forordning (EU) 2022/363 publisert i Official Journal den 7. mars 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjør mindre endringer i forordning (EU) 2021/405 om fra hvilke tredjestater det til Unionen kan innføres animalske varer fra. Endringene vil innarbeides i den forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/405.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke tredjestater som Unionen kan importere aktuelle produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Den 7. mars 2022 er det i Official Journal publisert et Corrigendum til forordning (EU) 2022/363. Det som endres er datoen i tittelen på forordningen og signaturdatoen. I den opprinnelige forordningen står det at den er fastsatt og vedtatt den 24. januar 2022. Dette er gjennom Corrigendum endret til å være den 2. mars 2022. Dette EØS-notat er oppdatert i tråd med dette, slik at datoen som fremkommer i tittelen er endret til 2. mars 2022. EUR-Lex - 32022R0363R(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2022/363
Celexnr.: 32022R0363

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.08.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.08.2022