Endring i listen over tredjestater med godkjent restkontrollprogram

Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/367 av 2. mars 2022 om endring i beslutning 2011/163/EU om godkjenning av tredjelands planer forelagt i henhold til artikkel 29 i Rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2022/367 of 2 March 2022 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU den 2. mars 2022 og kunngjort i EUR-Lex den 4. mars 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 24. mars 2022.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, beslutning 2011/163/EU, godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Rettsakten (beslutning (EU) 2022/367) oppdaterer vedlegget til beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer/program for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for deler av sin produksjon. Rettsakten medfører endringer kategorien "akvakulturprodukter" i vedlegget til beslutning 2011/163/EU. "Akvakulturprodukter" er delt inn i fire underkategorier, "fisk", "produkter av fisk (f.eks. kaviar)", "krepsdyr" og "bløtdyr (muslinger, pigghuder, kappedyr og marine gastropoder) og endres for å være bedre tilpasset kategoriene som brukes for sertifikatene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235, og med listene over land som har tillatelse til å innføre visse produkter til EU/EØS, jf. vedlegg VIII og IX i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405. I kategorien "akvakultur" endres underkategorien "Produkter av fisk (f.eks. kaviar)" til "Kaviar (produkter av fisk)".  

Rettsakten oppdaterer også vedlegget til beslutning 2011/163/EU når det gjelder landene Belarus, Canada, Kina, Israel, Moldova, Sveitz, Tyrkiet, USA og Urguay. Disse landene var tidligere listet opp i kategorien "akvakultur" i vedlegget i beslutning 2011/163/EU og eksporterte kaviar på dette grunnlaget fra akvakulturbruk. Overvåkingsplan for restkonsentrasjoner for fisk, var i overensstemmelse med de generelle EU-kravene til akvakultur og omfattede også kaviar. Disse trejde landene ble utelatt fra kategorien "Produkter av fisk (f.eks. kaviar)" i vedlegg 2011/163/EU ved endringene i beslutning (EU) 2021/2315. For å unngå uklarheter med hensyn til retten til å eksportere kaviar til EU/EØS-landene, føres disse trejdelandene også opp i underkategorien "Kaviar (produkter av fisk)".   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produktsjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten gjennomføres etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurders ikke å ha økinomiske eller administrative konsekvenser for næringen, forbrukere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/367
Celexnr.: 32022D0367

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: