Endringer i forordning (EU) 2015/1998 - endringer i kompetansekrav mv.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1174 av 7. juli 2022 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1174 av 7 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget ble diskutert og votert over iAVSEC-møtet 22. mars 2022.  

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Luftfartstilsynet vil vurdere å gjennomføre endringene som nasjonal rett for å sikre at Norge opprettholder kravene som trer i kraft rett etter publisering i OJ.

Rettsakten ble publisert i OJ 7. juli 2022.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2023.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005. Med jevne mellomrom er det behov for endring og klargjøring av securityregelverket. Rettsakten her endrer forordning (EU) 2015/1998. 

De foreslåtte endringene er gjort i lys av utviklingen i trusselbildet i sivil luftfart, samt seneste utvikling hva gjelder drift av flyplass og luftfartøy, utvikling av teknologi og utviklingen internasjonalt. Endringene dreier seg om sikkerhet ved flyplasser, trygg og sikker transport av skytevåpen ombord, opplæring av flygende personell og cabin crew, personell som arbeider med håndtering av frakt og post, kjente leverandører av forsyninger til lufthavn, en ny personellgruppe som skal ha standard eller utvidet bakgrunnssjekk, EDD (explosive detection dogs) og standarder for walk-through deteksjonsutstyr (WTMD).  

Kommisjonen har foreslått endringer som i hovedsak er av mindre karakter, men som er gitt for å tydeliggjøre, harmonisere, forenkle og styrke spesifikke luftfartssikkerhetstiltak, forbedre og standardisere juridisk fortolkning av regelverket, samt presiseringer for å sikre best gjennomføring av felles grunnleggende standarder innen security i luftfarten. En av de mest sentrale endringene i regelverket er krav til personellgrupper som skal ha opplæring i såkalt security awareness. Det er tatt inn bestemmelser som inneholder helt spesifikke krav til hva flygende personell og cabin crew skal ha opplæring, kunnskap og kjennskap til. 

Spesifikk krav til hva flygende personell og cabin crew skal ha opplæring, kunnskap og kjennskap trer i kraft 1. januar 2023. Alle øvrige endringer skal etter forordningens ordlyd tre i kraft 1. juli 2022, selv om forordningen i seg selv trer i kraft tjuende dag etter publisering i OJ, dvs. 28. juli 2022

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den nye rettsakten vil bli gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. 

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynet har identifisert at nye krav til opplæring og trening av personell i security awareness og andre mer spesifikke kunnskapskrav, vil kunne få administrative konsekvenser for luftfartsselskaper, lufthavnoperatører, fraktleverandører mv. Videre medfører regelverksforslaget andre administrative konsekvenser for både nasjonale myndigheter og norske luftfartsaktører i form av endringer i sjekklister, prosedyrer og rutiner. Endringene i regelverket kan medføre økonomiske konsekvenser for enheter som eier teknisk utstyr i form av walk-through deteksjonsutstyr (WTMD), ettersom det er endringer i fire standarder for slikt utstyr. Så langt Luftfartstilsynet har fått klarhet i, vil disse kostandene ved eventuell endring av standard ligge innenfor normale vedlikeholdskostnader for utstyret. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Nytt regelverk utfyller forordning (EF) nr. 300/2008 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Endringene for bestemmelser om skytevåpen i innssjekket bagasje medfører at det må være kyndig personell med opplæring som kontrollerer at våpen som sendes som innsjekket bagasje ikke er ladd og er adskilt på forsvarlig måte. Endringen får den betydning for selskapene at de må ha personell som er opplært i dette. 

Det kommer krav til at ansvarshavende for security i alle enheter skal gjennomgå utvidet bakgrunnssjekk. Kravet treffer fra 1. januar 2023. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1174
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32022R1174

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 15.07.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 69/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2022
Høringsfrist: 22.07.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 23.03.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.03.2023

Lenker