Forurensende stoffer - Delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) i hampfrø

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1393 av 11. august 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder høyeste grenseverdier for delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) i hampfrø og produkter avledet av disse

Commission Regulation (EU) 2022/1393 of 11 August 2022 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) in hemp seeds and products derived therefrom

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant .

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i nærmere bestemte næringsmiddelkategorier. Kommisjonsforordning (EU) nr.  2022/1393 endrer avsnitt 8, punkt 6 om delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) i vedlegget til forordning (EU) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Forordning fastsetter grenseverdier for innhold av utilsiktet forurensing av delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) ekvivalenter (heretter bare omtalt som THC) i hampfrø, produkter av hampfrø og hampfrøolje. Grenseverdiene i forordningen for THC i disse næringsmidlene er svært lave (0.0003 % og 0.00075 %).

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert at det ikke vil være helsefare forbundet med innhold av THC innenfor de foreslåtte grenseverdiene i de aktuelle hampfrøproduktene. 

Hampfrø i seg selv inneholder i prinsippet ikke THC, men frøene kan være forurenset med sporstoffer av THC på frøskallet. Hampfrø er ikke omfattet av narkotikaforskriften. Hampfrøprodukter omsettes derfor per i dag lovlig som næringsmidler på EØS-markedet, også i Norge.

De konkrete grenseverdiene som EU har fastsatt for utilsiktet forurensning av THC i hampfrø, produkter av hampfrø og hampfrøolje er som nevnt ovenfor 3 mg/kg (0,0003%) og 7,5 mg/kg (0,00075 %). 

Delta-9-tetrahydrocannabinolic acid (Δ9-THCA) kan gjennom behandling omdannes til Δ9-THC. Maksimumsnivåer er derfor summen av Δ9‐THC og Δ9-THCA, uttrykt i Δ9‐THC-ekvivalenter.

Grenseverdien er satt for hampfrø og hampfrøavledede produkter, gitt i Vedlegg til fo. (EU) 2022/1393

Endring i Vedlegg 8.6 :

 Næringsmidler(1)

Maximum level (mg/kg)

% andel

8.6.

Delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) equivalents(*)

8.6.1.

Hamp frø

3.0

0,00030

8.6.2.

Malte hampfrø, (delvis) fettreduserte hampfrø og and hamp frø avledede produkter (**) med unntak av produkter som er deferert til i 8.6.3.

3.0

0,00030

8.6.3.

Hamp frø olje

7.5

0,00075

(*) maksimum nivået refereres til summen av delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) og delta-9-tetrahydrocannabinolic acid (Δ9-THCA), uttrykt som Δ9-THC.  En factor på 0.877 brukes for nivået av Δ9-THCA og maksimum-nivået refererer til summen av Δ9-THC + 0.877 x Δ9-THCA. 

(**) hampfrø avledede produkter er produkter avledet kun fra hamp frø.’

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringen er minimal og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet, utover generelle, etablerte forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelse av grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

THC er oppført på narkotikalisten i forskrift om narkotika. Mattilsynet mener likevel at det bør kunne utledes av en tolkning av legemiddel- og narkotikalovgivningen i lys av næringsmiddellovgivningen, at utilsiktet forurensning av hampfrøprodukter med THC under grenseverdiene som framgår av den nye forordningen, ikke skal regnes som narkotika, selv om THC per i dag helt generelt er definert som narkotika i narkotikalisten i narkotikaforskriften.

Mattilsynet mener derfor at det ikke er nødvendig at det samtidig med gjennomføringen i norsk rett av den nye forordningen, må gjøres et tilsvarende konkret unntak i oppføringen av THC i narkotikalisten i narkotikaforskriften.

Utkastet til forordning har vært diskutert på EØS-koordineringsmøtet med matdepartementene 25. februar 2022. Matdepartementene sluttet seg til Mattilsynets forslag til norsk posisjon: «Vi støtter KOMs forslag om å endre avsnitt 8.6 i vedlegget til forordning (EF) 1881/2006. Hvis det kommer opp forslag om å endre virkedatoen fra 1. oktober til 1. januar 2023, støtter vi det». Mattilsynet, med støtte av Legemiddelverket, har også tatt saken opp med Helse- og omsorgsdepartementet og fått aksept for tolkningen. Helse- og omsorgsdepartementet sa seg også enig Mattilsynets vurdering i e-post av 20. juni 2022 hvor de skriver; HOD er enig i framgangsmåten Mattilsynet har foreslått, og vi viser blant annet til anbefalingspunket fra Mattilsynet:

•            Mattilsynet foreslår at rettsakten som fastsetter grenseverdier for utilsiktet forurensing av delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) ekvivalenter i hampfrø, produkter av hampfrø og hampfrøolje tas inn i EØS-avtaleverket uten tilpasninger og deretter gjennomføres i norsk rett i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Mattilsynet mener at rettsakten som fastsetter grenseverdier for utilsiktet forurensing av delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) ekvivalenter i hampfrø, produkter av hampfrø og hampfrøolje tas inn i EØS-avtaleverket uten tilpasninger og deretter gjennomføres i norsk rett i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1393
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32022R1393

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.09.2022
Frist returnering standardskjema: 19.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.08.2022
Høringsfrist: 15.10.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker