Forurensende stoffer - Okratoksin A - grenseverdier i enkelte næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1370 av 5. august 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for okratoksin A i visse næringsmidler

COMMISSION REGULATION (EU) 2022/1370 of 5 August 2022 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of ochratoxin A in certain foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, med virkedato fra 1. januar 2023 i EU. Denne datoen vil også være virkedato i Norge om rettsakten blir tatt inn i norsk forskrift før 1. januar 2023.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr.  2022/1370 erstatter avsnitt 2, punkt 2.2 om okratoksin i vedlegget til forordning (EU) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Grenseverdiene er gitt for å sikre trygge matvarer.

Okratoksin A er en muggsoppgift som dannes av Penicillum verrocosum ved relativ lav temperatur og relativ høy fuktighet. Okratoksin A kan gi nyreskader, herunder kreft.

Okratoksin A finnes primært i korn, kaffe, bønner, kakao, øl, rødvin, rosiner, lakris og visse krydder. Okratoksin A dannes når produktet soltørkes og ved lagring av avlinger. Dannelsen av okratoksin A kan unngås ved å bruke god tørke- og lagringspraksis.

European Food Safety Authority (EFSA) har tidligere risikovurdert inntaket av okratoksin A (2006) fra mat. Dette dannet grunnlag for de grenseverdiene som er fastsatt i regelverket i dag. Risikovurderingen av okratoksin A fra 2006 ble oppdatert i mai 2020[1]. I rapporten av 2020 har EFSA risikovurdert flere aktuelle produkter, og revurdert også de gjeldende grenseverdiene.

EU har satt maksimumsnivå for matvarene alkoholfrie maltdrikker, tørket frukt annet enn tørkede vindruer, daddelsirup, visse lakrisprodukter, tørkede urter, visse ingredienser for urteteer, visse oljefrø, pistasjnøtter og kakaopulver. Det er anbefalt at forholdet mellom nivået av okratoksin A i malt og i alkoholfrie maltdrikker, og i tørkede dadler og daddelsirup må avklares ytterligere. Det vil derfor bli en ny gjennomgang av det maksimale nivået av okratoksin A i alkoholfrie maltdrikker og daddelsirup etter en rimelig tidsperiode.

I tillegg har EU senket de eksisterende maksimale nivåene av okratoksin A i visse matvarer, som i bakervarer, tørkede vindruer, brent kaffe og pulver kaffe. Dette er gjort fordi en har sett gjennom inntaksdata at eksponeringen for okratoksin A i enkelte matvarer har blitt for høy for enkelte grupper i EUs befolkning.

EFSA hadde ikke tilstrekkelige data for å kunne risikovurdere inntaket av okratoksin A fra ost og skinke. For å kunne etablerer hensiktsmessige maksimale nivåer av okratoksin A anbefaler derfor EFSA at medlemslandene overvåker tilstedeværelsen av okratoksin A i disse varene fremover.

 

[1]              Scientific Opinion on the  risk assessment of ochratoxin A in food. EFSA Journal 2020; 18(5):6113, 150 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6113.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsaktene ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet, utover generelle, etablerte forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelse av grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser at endringene fører til helsemessig tryggere maten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1370
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32022R1370

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.08.2022
Frist returnering standardskjema: 25.08.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.08.2022
Høringsfrist: 15.10.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker