Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/538 av 4. april 2022 om fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris, ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 (innehaver av godkjenningen: Taminco Finland Oy)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/538 of 4 April 2022 concerning the renewal of the authorisation of sodium benzoate as feed additive for weaned piglets, the new authorisation for weaned piglets of other Suidae and repealing Implementing Regulation (EU) No 496/2011 (holder of the authorisation Taminco Finland Oy)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet og utvidet godkjenning av tilsetningsstoffet natriumbensoat (Protural ®) som avlteknisk tilsetningsstoff (bedrer ytelsen). Tilsetningsstoffet er i dag godkjent for avvent smågris og er søkt fornyet godkjent og utvidet til å andre dyr av svinefamilien til oppfôring. Tilsetningsstoffet som er markedet i dag, samsvarer med den eksisterende godkjenningen. EFSA vurderer at tilsetningsstoffet fortsatt er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø med et størsteinnhold på 4000 mg/kg.  EFSA vurderer også at tilsetningsstoffet har effekt for alle griser. Det er også gitt et anbefalt minsteinnhold for effekt på 4000 mg/kg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/538
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0538

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2022
Frist returnering standardskjema: 06.05.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.03.2022
Høringsfrist: 21.04.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker