Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/702 av 5. mai 2022 om godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/702 of 5 May 2022 concerning the authorisation of great mullein tincture as a feed additive for certain animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av tinktur fra filtkongslys (Verbascum thapsus L.) som aromastoff i fôr til visse dyr. Preparatet består også av 0,004% aucubin, som har potensial til å være gentoksisk. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) kan derfor ikke konkludere med at det er trygt for dyr som lever lenge (kjæledyr og andre ikke-matproduserende dyr, hest og dyr som brukes for reproduksjon). EFSA konkluderer med at det er trygt for alle andre dyr med et størsteinnhold på 50 mg/kg fullfôr. Preparatet er trygt for folkehelse og miljø. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/702
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0702

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2022
Frist returnering standardskjema: 05.05.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.03.2022
Høringsfrist: 21.04.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker