Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/703 av 5. mai 2022 om fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris, godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier, endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/897, (EU) 2017/2312 og (EU) 2018/1081 og oppheving av forordning (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 (innehaver av godkjenningen: Asahi Biocycle Co. Ltd., representert i Unionen av Pen & Tec Consulting S.L.U.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/703 of 5 May 2022 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Bacillus velezensis DSM 15544 as a feed additive for weaned piglets, the authorisation for all avian species and categories, amending Implementing Regulation (EU) 2016/897, Implementing Regulation (EU) 2017/2312 and Implementing Regulation (EU) 2018/1081 and repealing Regulation (EU) No 333/2010, Regulation (EU) No 184/2011 and Implementing Regulation (EU) 2019/893 (holder of the authorisation: Asahi Biocycle Co. Ltd., represented in the Union by Pen & Tec Consulting S.L.U.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning et tilsetningsstoff bestående av Bacillus velezensis DSM 15544 (Calsporin®) som avlteknisk tilsetningsstoff (midler som stabiliserer tarmfloraen) til purker, diende og avvent smågris, slaktegris, slaktekylling, verpehøns, akvariefisk og hunder. Forordningen gjelder også utvidet godkjenning til alle fugler, og om å modifisere taksonomien til bakterien Bacillus subtilis (DSM 15544) til B. velezensis (DSM 15544). Forordningen omfatter også endret navn på innehaver av godkjenningen fra Union by Pen & Tec Consultion S.L.U til Asahi Biocycle Co. Ltd. Tilsetningsstoffet som er markedet i dag, samsvarer med den eksisterende godkjenningen. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer at tilsetningsstoffet fortsatt er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA vurderer også tilsetningsstoffet å være trygt for alle fugler.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/703
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0703

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2022
Frist returnering standardskjema: 06.05.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2022
Høringsfrist: 21.04.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker