Gjennomføringsforordning om behandling av tilbakebetaling av merverdiavgift i bruttonasjonalinntekt (BNI)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1948 av 10. november 2021 om behandling av tilbakebetaling av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige personer og til avgiftspliktige personer for virksomhet som er unntatt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt til markedspriser (BNI-forordningen) og oppheving av kommisjonsvedtak 1999/622/EF, Euratom og kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 116/2005

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1948 of 10 November 2021 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable persons and to taxable persons for their exempt activities for the purposes of Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) and repealing Commission Decision 1999/622/EC, Euratom and Commission Regulation (EC, Euratom) No 116/2005

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.03.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1948 spesifiserer behandlingen av tilbakebetaling av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige personer og til avgiftspliktige personer for virksomhet som er unntatt i henhold til forordning (EU) 2019/516 i beregningen av bruttonasjonalinntekt (BNI), og opphever de gjeldende rettsaktene om samme tema.

BNI-forordningen (forordning (EU) 2019/516 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt (BNI) til markedspriser) er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).  I henhold til artikkel 5 nr. 3 i BNI-forordningen skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette spesifikke tiltak for å gjøre BNI-data mer sammenlignbare, pålitelige og uttømmende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1948
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1948

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema: 17.02.2022
Dato returnert standardskjema: 13.01.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: