Gjennomføringsforordning som spesifiserer tekniske elementer i utvalgsundersøkelsen for inntekt og levekår i 2023

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2052 av 24. november 2021 som spesifiserer tekniske elementer i datasettene i utvalgsundersøkelsen for inntekt og levekår når det gjelder arbeidsmarked og bolig, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligvansker og ad-hoc-emnet i 2023 om husholdningers energieffektivitet, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2052 of 24 November 2021 specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on Labour market and housing, Intergenerational transmission of advantages and disadvantages, Housing difficulties, and the 2023 ad hoc subject on Households energy efficiency pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.03.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Denne gjennomføringsforordningen spesifiserer variablene som inngår i datasettene i inntekts- og levekårsundersøkelsen for arbeidsmarked og bolig, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligvansker og ad-hoc-emnet i 2023 om husholdningers energieffektivitet. De tekniske spesifikasjonene av variablene på disse områdene er listet opp i vedlegget til forordningen.

Forordning (EU) 2019/1700 av 10. oktober 2019 om etablering av et felles rammeverk for europeisk statistikk knyttet til personer og husholdninger trådte i kraft i EU i november 2019. Inntekts- og levekårsundersøkelsen (EU-SILC) er en av undersøkelsene som omfattes av denne forordningen. Den omfatter en kjerne av EU-SILC-informasjon og et system som kombinerer, over en seksårsperiode, syv rullerende sett med variabler og tre ad-hoc-emner. Rammeforordningen (EU) 2019/1700 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2175 spesifiserer de syv rullerende settene med variabler og de tre ad hoc-emnene som skal inkluderes i inntekts- og levekårsundersøkelsen for årene 2021-2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2052
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2052

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2021
Frist returnering standardskjema: 15.03.2022
Dato returnert standardskjema: 13.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: