Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/365 av 3. mars 2022 om endring av forordning (EU) 2018/1624 om fastsettelse av gjennomføringsmessige tekniske standarder med hensyn til prosedyrer, standardformularer og skjemaer for utlevering av opplysninger i forbindelse med avviklingsplaner for kredittinstitusjoner og investeringsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/365 of 3 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1624 laying down implementing technical standards with regard to procedures, standard forms and templates for the provision of information for the purpose of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.03.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forodningen trådte i kraft i EU 24. mars 2022. Forordningen er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EU) 2018/1624, som følge av at direktiv (EU) 2019/879 endrer minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld ifølge direktiv 2014/59/EU. Forordningen (EU) 2018/1624 fastsetter krav til årlig rapportering av opplysninger i forbindelse med utarbeidelse av krisetiltaksplaner (og MREL) for kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil medføre noe kostnader knyttet til investeringer i IT-/rapporteringssystemer for foretakene.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/365
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0365

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: