Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8

Kommisjonsforordning (EU) 2022/357 av 2. mars 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonale regnskapsstandarder (IAS) 1 og 8

Commission Regulation (EU) 2022/357 of 2 March 2022 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1 and 8

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 2022/357 ble vedtatt i EU 2. mars 2022, og trer i kraft på tyvendedagen etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene i EU skal anvende endringene senest fra den første dag i det første regnskapsår som begynner 1. januar 2023 eller senere. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2021/1421 vedtar endringer til IAS 1 Presentasjon av finansregnskap og IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. 

Endringene tydeliggjør forskjellene mellom regnskapspraksis og regnskapsmessig skjønn for å sikre en mer konsekvent anvendelse av regnskapsstandarder og sammenlignbarhet av finansregnskaper.

Merknader
Rettslige konsekvenser

IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2022/357 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/357
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0357

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 15.04.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 200/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: