Kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Korea

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/254 av 17. desember 2021med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i republikken Korea etter lov om beskyttelse av personopplysninger

Commission implementing decision (EU) 2022/254 of 17 December 2021 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the Republic of Korea under the Personal Information Protection Act

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2022

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten trådte i kraft i EU 17. desember 2021. Etter personopplysningsforskriften §2 gjelder beslutningen fra samme tidspunkt også i Norge. Rettsakten har dermed allerede virkning for Norge. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en kommisjonsbeslutning etter forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen) artikkel 45. Denne artikkelen gir kommisjonen fullmakt til å beslutte at et tredjeland har tilstrekkelig/adekvat beskyttelse av personopplysninger (adekvansbeslutning). Beslutningen fastslår at Sør-Korea har tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Dette innebærer at personopplysninger kan overføres til Sør-Korea uten at den behandlingsansvarlige må gå veien om et av de mer omfattende kravene til overføring i personvernforordningen kapittel V. Rettsakten innebærer dermed en forenkling for både private og offentlige virksomheter. 

For å fastslå at Sør-Korea har et tilfredsstillende beskyttelsesnivå for personopplysninger, må det (jf. fortalepunkt 104 i personvernforordningen) undersøkes om de har et beskyttelsesnivå som "i hovedtrekk tilsvarer" beskyttelsesnivået i EU, slik det fremgår av personvernforordningen. I rettsakten viser Kommisjonen til at Sør-Korea har et slikt tilfredsstillende beskyttelsesnivå, sett hen til sør-koreansk personvernlov og garantier gitt i bilag til beslutningen. Det følger av fotnote 8 til fortalepunkt (5) i beslutningen at ved henvisninger til EU og EU-landene i beslutningen skal det også forstås EØS-landene. Videre fremgår av bilag 1 punkt II v) til beslutningen at når betegnelsen "EU" benyttes vil også EØS-landene omfattes, slik at de garantier som Sør-Korea har gitt til EU-landene også vil gjelde for Norge. Norske interesser vil dermed ivaretas på lik linje med EU-landenes. 

For å sikre et nødvendig beskyttelsesnivå for personvernet også fremover, fremgår det av rettsakten at den skal evalueres om tre år og deretter hvert fjerde år fremover. Videre pålegges EU-kommisjonen en plikt til å følge opp eventuelle varsler eller tegn på at Sør-Korea ikke overholder personvernet slik som forutsatt i rettsakten, og foreta nødvendige tiltak for å avhjelpe.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen krever ingen endringer i norsk regelverk. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten legger til rette for enklere flyt av personopplysninger fra Norge til Sør-Korea. Norske selskaper og organisasjoner antas å få nytte av beslutningen, på linje med EU-landene, ved at overføring av personopplysninger til Sør-Korea kan skje uten å gå veien om mer omfattende krav i personvernforordningen kapittel V. Dette vil gi økonomiske og administrative besparelser for både næringslivet og offentlige organer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og har ikke vært behandlet i spesialutvalget.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2021/9316
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022D0254

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.04.2022
Frist returnering standardskjema: 03.05.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: