Likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter i Storbritannia og Nord-Irland

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/174 av 8. februar 2022 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/174 of 8 February 2022 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.03.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 8. februar 2022. Anvendelsesdato i EU er fra 1. juli 2022 og utløper etter 3 år. Den er inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn
Det er identifisert at det vil være en risiko knyttet til den finansielle stabiliteten hva gjelder sentral clearing av derivater gjennom CCP'er (sentrale motparter) som er etablert i Storbritannia etter landets uttreden av EU 31.12.2020. Markedet for clearing av såkalte OTC-derivater er meget konsentrert, særlig gjelder dette clearing av rentederivater med euro som pålydende og hvor mer enn 90 % cleares ved en enkelt CCP etablert i Storbritannia. Britiske CCP'er fra 1. januar 2020 regnet som tredjelands CCP'er i henhold til definisjonen i forordning (EU)648/2012 (EMIR). Dette innebærer at britiske sentrale motparter ikke vil ha adgang til å tilby clearing tjenester i EØS, med mindre britiske CCP'er anerkjent av ESMA i medhold av EMIR art. 25.

Innhold
ESMA har muligheten til å anerkjenne tredjelands-CCP'er kun i de tilfeller hvor Kommisjonen har vedtatt en beslutning som sier at de rettslige og tilsynsmessige forholdene som regulerer CCP'er i et aktuelt tredjeland er likeverdige med de krav som stilles i EMIR, en såkalt likeverdighetsbeslutning.

Kommisjonen fattet i 2020 i  en likeverdighetsbeslutning om at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia, anses likeverdig dem som gjaldt i EU, det vil si EMIR med utfyllende bestemmelser. EØS-aktører kunne dermed benytte seg av britiske CCP'er så lenge beslutningen gjaldt. Beslutningen var tidsbegrenset og utløp 30. juni 2022.

Det er et mål i EU å redusere eksponeringen på britiske sentrale motparter og søke å bygge opp clearingtjenestene innad i unionen. Imidlertid er det noen typer transaksjoner som pr i dag cleares i Strobritannia som på det nåværende tidspunkt ikke kan cleares andre steder og det vil være behov for en rekke tiltak for å utvikle unionens clearingkapasitet og redusere markedsdeltakernes omfattende eksponering til systemviktige sentrale motparter i Storbritannia i årene som kommer. Det er derfor behov for en ny beslutning som forlenger anerkjennelsen av at regelverket som gjelder for britiske sentrale motparter pr i dag er likeverdig med forordning (EU) 648/2012 (EMIR) i en tidsbegrenset periode.

På denne bakgrunn har Kommisjonen fattet en ny beslutning om at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia anses likeverdig dem som gjelder i EU, det vil si EMIR med utfyllende bestemmelser. EØS-aktører vil dermed kunne benytte seg av britiske CCP'er sålenge beslutningen gjelder. Beslutningen er tidsbegrenset og utløper 30. juni 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Likeverdighetsbeslutningen er inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsvurdeirnger etter EMIR, som e rgitt med hjemmel i verdipapirforskriften. Beslutningen vil kun gjelde for perioden 1 juli 2022  til 30. juni 2025.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsaken relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/174
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32022D0174

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2022
Frist returnering standardskjema: 01.01.2022
Dato returnert standardskjema: 01.01.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker