Ny mat - endring i bruksbetingelser for UV-behandlet bakegjær

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/196 av 11. februar 2022 som godkjenner endringer i bruksbetingelsene for UV-behandlet bakegjær i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/196 of 11 February 2022 authorising an extension of use and the change of the specifications of UV-treated baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for UV-behandlet bakegjær, som tidligere er godkjent som ny mat og oppført i unionslisten. Ny mat-ingrediensen kan etter dette tilsettes i en rekke nye matvarekategorier til den generelle befolkningen, og i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, kornbasert barnemat og næringsmidler til spesielle medisinske formål.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 28. april 2021 at utvidet bruk av ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser. Bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, kornbasert barnemat og næringsmidler til spesielle medisinske formål forutsetter at gjæren inaktiveres før tilsetning til disse matvarekategoriene. Dette er ikke nødvendig for de øvrige matvarekategoriene.

Ved rettsakten endres bruksbetingelsene for UV-behandlet bakegjær i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), slik at ny mat-ingrediensen kan tilsettes en rekke nye matvarekategorier. Spesifikasjonene for ny mat-ingrediensen i unionslistens tabell 2, endres også. Det angis her at gjæren må inaktiveres før bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, kornbasert barnemat og næringsmidler til spesielle medisinske formål.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/196
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R0196

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: