ny mat - korrigering av unionslisten

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/202 av 14.februar 2022 som korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/202 of 14 February 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen korrigerer oppføringene for Cistus incanus L. Pandalis (urt) og kalsium L-metylfolat i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Cistus incanus L. Pandalis (urt) ble godkjent under den gamle ny mat-forordningen (258/97). Spesifikasjonen for ny mat-ingrediensen i unionslisten inneholder imidlertid feil. Dette rettes opp i rettsakten. Det inkluderes informasjon om at ny mat-ingrediensen består av tørkede, oppkuttede deler av planten som vokser over jorda (unge skudd med treaktige deler). Informasjon i spesifikasjonen om detaljert sammensetning av urten (som ved godkjenningen ikke ble vurdert nødvendig for risikovurderingen eller produktkarakteriseringen), fjernes.

Oppføringen for kalsium-L-metylfolat i unionslista er tidligere korrigert. Ved korrigeringen ble sped- og småbarn ved en feil utelatt fra målgruppen for kosttilskudd, mens den opprinnelige godkjenningen av kalsium-L-metylfolat inkluderte denne målgruppen. Dette rettes opp i rettsakten. I tillegg korrigeres grenseverdiene for kvikksølv og platina i spesifikasjonen til kalsium-L-metylfolat, i tråd med den opprinnelige godkjenningen. De opprinnelige grenseverdiene var basert på en risikovurdering av EFSA (hhv. fra ≤ 1,0 mg/kg til ≤ 1,5 mg/kg kvikksølv, og fra ≤ 2 mg/kg til ≤ 10 mg/kg for platina).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/202
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R0202

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: