Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/247 av 14. desember 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til opplysningene om nye tunge kjøretøyer som medlemsstatene og produsentene skal overvåke og rapportere, og om rapporteringsprosedyren

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/247 of 14 December 2021 amending Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council as regards the data on new heavy-duty vehicles to be monitored and reported by Member States and by manufacturers and the reporting procedure Siste nytt

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.03.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 14. desember 2021 og trådte i kraft i EU 14. mars 2022.

Forordningen var på nasjonal høring våren 2022. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 29.04.22, beslutning nr. 159/2022. Nødvendig endring av vtrl. §13b trådte i kraft 1. juli 2022. Endringsforskrift ble deretter vedtatt 2. september 2022 og Form 1 ble sendt ESA 5. september 2022.

Sammendrag av innhold

Basisrettsakt (EU) 2018/956 fastsetter krav om overvåking og rapportering av CO2-utslipp og drivstofforbruk fra nye, tunge kjøretøy registrert i EU. Medlemsstatene skal rapportere enkelte data om nye kjøretøy registrert i landet (gjengitt i del A i vedlegg I), mens detaljerte tekniske data om kjøretøyene blir rapportert av den enkelte fabrikant (gjengitt i del B). Vedlegg II beskriver beskriver prosedyrene for overvåking og rapportering. 

Forordning (EU) 2022/247 endrer og supplerer vedlegg I om hvilke data som henholdsvis registreringsmyndigheter og kjøretøyfabrikanter skal rapportere til EU-kommisjonen. For kjøretøy som er registrert fra 1. juli 2021, skal registreringsmyndighetene heretter rapportere antall drivaksler som er angitt på kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC) punkt 3, i tillegg til de øvrige dataene som er nevnt i del A. Disse opplysningene vil gjøre det mulig for EU-kommisjonen å fastsette akselkonfigurasjonen for kjøretøy som er innrapportert og identifisere kjøretøy innenfor virkeområdet, uten at det behøves ytterligere utveksling med fabrikantene.

Videre sier forordningen at fabrikantene heretter skal rapportere "sum exec"-datafilen for kjøretøy med simuleringsdato fra og med 1. juli 2021. "Sum exec"-datafilen er en kommaseparert fil som genereres i simuleringsverktøyet VECTO som skal ha samme navn som arbeidsfilen samt filnavnendelsen .vsum, og som inneholder aggregerte resultater per simulerte oppgaveprofil og nyttelast for det simulerte kjøretøyet. Bakgrunnen for endringen er erfaringene EU-kommisjonen har gjort seg i forbindelse med utarbeidelsen av den årlige rapporten nevnt i artikkel 10 i forordning (EU) 2018/956 for rapporteringsperioden 2019. For å kunne gi en grundig analyse av de innrapporterte dataene i årene fremover, er det behov for at fabrikantene rapporterer spesifikke data om de enkelte kjøretøykomponentenes atferd under kjøring av simuleringsverktøyet, som er registrert i "sum exec"-datafilen.

I lys av erfaringen med anvendelsen av forordning (EU) 2018/956, bør Det europeiske miljøbyrået (EEA) ha fleksibilitet til å tilpasse databasenes struktur og karakter til den tekniske utviklingen, og bør ikke være bundet av spesifikke tekniske bestemmelser. Databasenes beskrivende navn (Central Data Repository og Business Data Repository) fjernes derfor fra vedlegg II.

Merknader

EU-hjemmel
Forordningen er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Rettslige konsekvenser

Forordningen endrer basisrettsakt (EU) 2018/956. Implementering av sistnevnte i norsk rett krever lovendring, endring av ny § 13 b i veitrafikkloven. Samferdselsdepartementet har nylig hatt slik lovendring på høring.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rapporteringsforpliktelsene retter seg mot registreringsmyndighetene i den enkelte medlemsstat og mot kjøretøyfabrikanter. Det er fabrikanten av basiskjøretøyet som bruker simuleringsverktøyet VECTO, og forordningen vil således ikke gjelde norsk påbyggerindustri. I Norge er det Statens vegvesen som registreringsmyndighet som følger opp rapporteringsforpliktelsene. Arbeidet forventes dekket innenfor gjeldende budsjettrammer. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Norge har deltatt i TCMV i Brussel der rettsakten har vært drøftet. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/247
Basis rettsaktnr.: 2018/956
Celexnr.: 32022R0247

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2021
Frist returnering standardskjema: 31.01.2022
Dato returnert standardskjema: 31.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker