Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/352 av 29. november 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til 2021 oppdateringen av taksonomien som skal benyttes for det felles elektroniske rapporteringsformatet

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/352 of 29 November 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2021 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards on the single electronic reporting format

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.03.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordning 2022/352 ble vedtatt i EU 29. november 2021, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende forordningen på årsrapporter som gjelder regnskapsår som begynner den 1. januar 2022 eller seinere. Tidligere anvendelse er tillatt.

Sammendrag av innhold

IFRS Foundation ajourfører årlig IFRS-taksonomien. Formålet er blant annet å avspeile nye/endrede IFRS-standarder eller forbedringer i IFRS-taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Kommisjonsforordning (EU) 2022/352 endrer kommisjonsforordning (EU) 2019/815 for å innta disse endringene.

Bakgrunnen til rettsakten

Kommisjonsforordning (EU) 2019/815 spesifiserer det elektroniske rapporteringsformatet utstedere skal benytte ved avleggelse av årsrapporter, jf. direktiv 2004/109 art. 4 (7). Konsernregnskap avlegges enten etter internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter forordning 1606/2002 eller i overensstemmelse med IFRS utstedt av IASB som etter kommisjonsbeslutning 2008/961 anses som ekvivalente med de IFRS standarder som er vedtatt etter forordning 1606/2002.

Taksonomien som skal benyttes i det elektroniske rapporteringsformatet er basert på IFRS taksonomien og tillegg til den. IFRS Foundation oppdaterer årlig IFRS taksonomien for å reflektere, blant annet, nye eller endringer til eksisterende IFRS standarder, analyse av hvordan opplysninger ofte innberettes i praksis, eller forbedringer til IFRS taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Det er derfor nødvendig å oppdatere de regulatoriske tekniske standardene for å reflektere de relevante endringene i IFRS taksonomien.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815 som endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2100, er fastsatt i forskrift 3. juni 2021 nr. 2187 (forskrift om elektronisk rapporteringsformat).

Delegert kommisjonsforordning 2022/352 skal gjennomføres i norsk rett gjennom endring i forskrift om elektronisk rapporteringsformat.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten. Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/352
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0352

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: