Røykaroma - Endring av godkjenningsinnehavers navn Scansmoke PB 1110

Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2022/502 av 29. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1321/2013 som gjelder godkjenningsinnehavers navn for røykaromaen Scansmoke PB 1110

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/502 of 29 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 1321/2013 as regards the name of the holder of the authorisation for the smoke flavouring primary product ‘Scansmoke PB 1110’

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 1321/2013 som gjelder godkjenningsinnehavers navn for røykaromaen Scansmoke PB 1110.

Gjennomføringsforordningen (EU) 1321/2013 gir i vedlegget (røykaromavedlegget) en liste over godkjente røykarområvarer for bruk uten videre behandling i eller på næringsmidler og/eller til framstilling av avledede røykaromaer.

På røykaromavedlegget er firmaet Azelis Denmark A/S oppført og med tillatelse til å selge røykaromaen «Scansmoke PB 1110». Videre står også adressen til firmaet oppført.

Firmaet Azelis Denmark A/S er blitt kjøpt opp/slått seg sammen med firmaet «proFagus GmbH», som holder til i Tyskland. Fo (EU) 1321/2013 må derfor endres, ved at firmaet Azelis Denmark A/S erstattes av «proFagus GmbH», og med tilsvarende endring for adressen.

Det er ingen endring i selve sammensetningen av røykaromaen «Scansmoke PB 1110» og bruk av denne. Det er derfor ikke gjort noen ny helserisikovurdering av produktet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten endrer navnet på godkjenningsinnehaveren og adressen til firmaet. Når det formelle rundt endring av firmanavn er gjennomført, vil det gjøre omsetning av røykaromaen «Scansmoke PB 1110» enklere for virksomheten og for kjøperen av røykaromen. For norsk næring vil det ikke ha økonomiske konsekvenser for den norske næringen, bortsett fra at det vil bli enklere å kjøpe produktet. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/502
Basis rettsaktnr.: 1321/2013
Celexnr.: 32022R0502

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2022
Frist returnering standardskjema: 18.04.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 236/2022
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.04.2022
Høringsfrist: 08.06.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.10.2022

Lenker