Utfyllende bestemmelser til IFD om informasjon som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/389 av 8. mars 2022 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2034 med hensyn til formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/389 of 8 March 2022 laying down implementing technical standards for the application of Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to the format, structure, content lists and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.03.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Den utfyller IFD (2019/2034) som foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

 

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regelverk til direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak (IFD, Investment Firm Directive)

Direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak fastsetter at tilsynsmyndigheten skal offentliggjøre nærmere bestemte opplysninger om nasjonalt regelverk som gjennomfører direktivet, bruk av nasjonalt handlingsrom, kriterier og metoder for tilsynsmessig oppfølgning etter direktivet, og aggregert statistisk informasjon på nøkkelområder i gjennomføringen av regelverket.

Forordningen gir nærmere regler om formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av disse opplysningene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen pålegger kun plikter på tilsynsmyndigheten. Tilsvarende offentliggjøringskrav følger av gjeldende regler om tilsyn med banker og verdipapirforetak. Forordningen vil ikke få nevneverdige konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Ikrafttredelsestidspunkt må vurderes tilpasset slik at rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som IFD i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/389
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2034
Celexnr.: 32022R0389

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2022
Frist returnering standardskjema: 20.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: