Vet - forlengelse overvåkning mot SARS CoV 2 hos mink

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/460 av 4. mars 2022 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/788 om bestemmelser for overvåkning og rapportering av infeksjoner med SARS-CoV-2 hos visse dyrearter

Commission Implementing Decision (EU) 2022/460 of 4 March 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/788 laying down rules for the monitoring and reporting of infections with SARS-CoV-2 in certain animal species

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2021/788 gir detaljerte bestemmelser om overvåkning av anlegg med mink og mårhund for infeksjoner med SARS-CoV-2 . Det skal gjøres en risikovurdering av alle pelsdyroppdrettere. I utgangspunktet skal alle anlegg overvåkes, men det er et særskilt fokus på anlegg med flere enn 500 avlsdyr da disse utgjør en større risiko. Resultater fra denne overvåkningen skal rapporteres jevnlig til Kommisjonen som publiserer anonymisert informasjon på sine hjemmesider. Prinsippene i OIEs landdyrkode skal brukes for å kalkulere utvalgsstørrelsen, velge designet av overvåkningen, beregne forventet prevalens og beregne konfidensnivået i testingen. Ved funn av virus skal offentlig laboratorium utføre sekvensering og karakterisering av viruset. Bestemmelsene i rettsakten retter seg utelukkende mot myndighetene.

Beslutning (EU) 2021/788 har en varighet fram til 31. mars 2022. Den epidemiologiske situasjonen for SARS-CoV-2 hos mink og mårhund er fortsatt under utvikling. Det vurderes derfor å forlenge varigheten av beslutningen.

Rettsakten forlenger derfor varingeheten av beslutning (EU) 2021/788 fram til 31. mars 2023.

Merknader
Beslutning (EU) 2021/788 er hjemlet i direktiv 2003/99/EF som gir bestemmelser om overvåkning av zoonoser og zoonotiske agens. Dette direktivet er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke gjennomført i sin helhet i norsk rett da det hovedsakelig inneholder instruks-bestemmelser rettet mot Mattilsynet.

Norge er i ferd med å avvikle pelsdyroppdrett. Det holdes ikke mårhund i fangenskap i Norge og utbredelsen av denne arten i vill tilstand er begrenset.

Det har ikke vært rapportert tilfeller av SARS-CoV-2 hos mink eller tilfeller av COVID-19 hos mennesker som jobber med mink i Norge. Allikevel følger vi situasjonen tett og har en utvidet overvåkning av SARS-CoV-2 hos mink iht. beslutningen

Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2021/788 er utelukkende rettet mot myndighetene. Den er derfor ikke gjennomført i norsk rett, men ligger som en instruks til Mattilsynet i tilsynets beredskapssystem (MatCim). Forlengelsen av beslutningen gitt i denne rettsakten legges inn samme sted.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil føre til at de økonomiske og administrative konsekvensene av overvåkningen forlenges med ett år. Dette vurderes som en begrenset økning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Det vurderes som positivt med fortsatt overvåkning og kontroll av SARS-CoV-2 hos mink og mårhund da denne infeksjonen kan ha betydning for utvikling av den humane COVID-19 pandemien. Det begrensede antallet pelsdyroppdrett med mink og den begrensede utbredelsen av mårhund i Norge tilsier allikevel at risikoen for smitte mellom disse artene og mennesker er liten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/460
Celexnr.: 32022D0460

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.03.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 30.03.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: