Videreføring av tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i forbindelse med covid-19-pandemien

Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) 2022/312 av 24. februar 2022 om endring av forordning (EU) 2020/1429 hva gjelder varigheten av av referanseperioden for bruk av midlertidige tiltak for ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur

Regulation (EU) 2022/312 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2022 amending Regulation (EU) 2020/1429 as regards the duration of the reference period for the application of temporary measures concerning the levying of charges for the use of railway infrastructure

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.03.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Sammendrag av innhold

For å avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen for jernbaneforetak under covid-19-pandemien, ble forordning (EU) 2020/1429 fastsatt. Forordningen åpner for at medlemsstatene kan la infrastrukturforvaltere utsette, redusere eller ettergi avgifter for bruk av infrastrukturen. Opprinnelig gjaldt dette ut 2020, men forordning (EU) 2021/1061 forlenget denne perioden ut 2021. Forordningen som er omtalt her forlenger denne referanseperioden ytterligere til 30 juni 2022. Se omtale av de to forordningene i egne EØS-notater.

Samtidig forlenges Kommisjonens myndighet til å fastsette endringer i referanseperioden til 31. desember 2023. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2020/1429 og 2021/1061 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet. Forskriften trer i kraft samtidig med at EØS-komitebeslutningen som tar direktiv 2012/34/EU inn i EØS-avtalen trer i kraft. Det vil være nødvendig å gjennomføre forordning (EU) 2022/312 ved forskriftsendringer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge har vi hittill ikke funnet det nødvendig å åpne for at Bane NOR reduserer eller ettergir infrastrukturavgiftene som innkreves fra jernbaneforetak. Det er heller ikke ventet at det vil anses nødvendig i den utvidede referanseperioden. Forordningen vil derfor ikke få noen praktisk eller økonomisk betydning for aktører i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Utkast til endringsforordningen ble forelagt medlemsstatene og Norges representanter i Single European Rail Area Committee (SERAC). Det var ingen motforestillinger mot forlengelsen. 

Vurdering

Forordningen forventes å ikke ha noen praktisk eller økonomisk betydning for norske jernbaneaktører. 

Den er EØS-relevant og akseptabel for Norge. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)832
Rettsaktnr.: 2022/312
Basis rettsaktnr.: 2020/1429
Celexnr.: 32022R0312

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2022
Frist returnering standardskjema: 22.06.2022
Dato returnert standardskjema: 29.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: