Forsiden

Biocid - Ikke-godkjenning av kloramin B i PT 2, 3, 4, 5

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2326 av 24. november 2022 om avslag på godkjenning av kloramin B som et aktivt stoff i biocidprodukter av produkttype 2, 3, 4 og 5 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/2326 of 24 November 2022 not approving epsilon-metofluthrin as an active substance for use in biocidal products of product-type 19 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 24. november 2022 og ble publisert i OJ 28. november 2022.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/2326 konkluderer med ikke-godkjenning av kloramin B for bruk i produkttype 2 (desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr), 3 (desinfeksjonsmidler til veterinærhygiene), 4 (desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer) og 5 (desinfeksjonsmidler for drikkevann) siden søker har trukket søknaden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2326
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022D2326

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2022
Frist returnering standardskjema: 12.01.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2022
Høringsfrist: 06.01.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker