Biocid - Uenighet mht. produktet Preventol A 12 TK 50

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2054 av 21. oktober 2022 om de uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/2054 of 21 October 2022 on the unresolved objections regarding the conditions for granting an authorisation for the biocidal product Preventol A 12 TK 50 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 21. oktober 2022 og ble publisert i OJ 25. oktober 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2023.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/2054om uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 i produkttype 7 (konservering av overflatefilm) med det biocidaktive stoffet propikonazol. Et medlemsland mente at rapportørlandet ikke kan bruke risikoreduserende tiltak knyttet til plassering av behandlede artikler på markedet som ikke er nevnt i godkjenningsforordningen til propikonazol. De mente at som en konsekvens av dette har produktet uakseptabel helse- og miljørisiko og kan ikke godkjennes. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i stående komite for biocidprodukter er det konkludert med at siden sikker bruk ikke kan sikres bare ved å pålegge vilkår for bruken av biocidproduktet i behandlede produkter, kan man ikke si at vilkårene for godkjenning av produktet er oppfylt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2054
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022D2054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2022
Frist returnering standardskjema: 16.12.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 87/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2022
Høringsfrist: 06.01.2023
Frist for gjennomføring: 29.04.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.05.2023

Lenker