Gjennomføringsforordning om overføring av informasjon og innholdet i kvalitetsrapportene for undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for 2023

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1399 av 1. august 2022 som spesifiserer de tekniske elementene i datasettet, fastsetter de tekniske formatene for overføring av informasjon og spesifiserer organiseringen og innholdet i kvalitetsrapportene for undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2023 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1399 of 1 August 2022 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the use of information and communication technologies domain for the reference year 2023 in accordance with Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1399 fastsetter tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2023, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om europeisk sosialstatistikk fra utvalgsundersøkelser. Europaparlaments- og rådforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk). 

Målgruppene for undersøkelsen er enkeltpersoner i alderen 16 til 74 år og private husholdninger med minst ett medlem i alderen 16 til 74 år. Informasjon om personer under 16 eller over 74 år kan gis på frivillig basis.

Datainnsamlingen skal utføres for en utvalg av private husholdninger eller et utvalg av personer som tilhører private husholdninger. Modulene i undersøkelsen roteres etter to eller flere år for å dekke så mange behov som mulig knyttet til statistikk om bruk av IKT i husholdningene.

Endelige data skal sendes til EUs statistikkontor, Eurostat, innen 5. oktober 2023. De årlige rapportene om metadata og statistikkens kvalitet skal sendes til Eurostat innen 5. januar 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1399
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32022R1399

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.10.2022
Frist returnering standardskjema: 14.11.2022
Dato returnert standardskjema: 08.11.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: