Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og høyt utviklede markeder

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1622 av 17. mai 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for nye markeder og høyt utviklede markeder

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1622 of 17 May 2022 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on emerging markets and advanced economies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker (Capital Requirements Regulation - CRR) om hvilke land som utgjør høyt utviklede markeder og hvilke land som utgjør nye markeder. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres i norsk rett ved henvisning. Dette gjøres normalt i CRR/CRD IV-forskriften § 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen betydelige konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Ingen.

Vurdering

Bestemmelsene er EØS-relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1622
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1622

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2022
Frist returnering standardskjema: 30.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker