EØS-notatbasen

OCR - oppdatering av krav ved innførsel av dyr og produkter til konsum - 2022/2292

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/2292 av 6. september 2022 om utfyllende regler for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av matproduserende dyr og visse produkter beregnet på konsum

Commission delegated Regulation (EU) 2022/2292 of 6. September 2022 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements for the entry into the Union of consignments of food-producing animals and certain goods intended for human consumption

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.01.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen 6. september 2022, kunngjort i Official Journal 24. november 2022 og trådte i kraft i EU 15. desember 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter og oppdaterer dagens forordning, forordning (EU) 2019/625, som regulerer kravene til listeføring av stater utenfor EØS som er godkjent til å importere bestemte produkter og matproduserende dyr til EU/EØS ved at de anses til å oppfylle hygienekravene eller andre krav gitt av EU, og dermed oppfyller kravet til trygge næringsmidler. Reglene i rettsakten supplerer de generelle importreglene som er gitt i kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625) og annet underliggende regelverk vedrørende importkontroll.

Rettsakten viderefører i stor grad dagens regler som stiller særskilte hygienekrav og andre krav som skal være oppfylt ved import til EU/EØS, for å sikre at maten er trygg for EU/EØS-borgerne å spise. Rettsakten retter seg mot dyr og produkter som importeres og er ment å spises av mennesker, og omfatter blant annet følgende produkter: kjøtt og kjøttprodukter (inkludert gelatin og kollagen), toskallede bløtdyr, pigghuder, marine snegler, fisk og fiskeprodukter (samt informasjon om kapteinserklæringen) og sammensatte produkter.

Denne videreføringen er gjennomført i art. 3, 4, 13 - 22, som viser til grunnreglene for innførselen av disse produktene og matproduserende dyrene.

Art. 3 regulerer kravet om at produktene og de matproduserende dyrene, med en liste over berørte dyr og produkter, og at disse skal komme fra stater som er oppført i listene gitt i forordning (EU) 2021/405. Videre stiller art. 4 opp krav til dyrene/produktene som er listet opp i art. 3, der de skal følge de samme kravene som stilles til dyr/produkter internt i EØS.

Art. 13 til 20 viderefører de enkelte særkravene til listeførte virksomheter, og krav til de forskjellige type produkter til konsum, inkludert sammensatte produkter. Disse reglene er på noen steder utvidet i forhold til noen produktgrupper (for å dekke alle berørte produkter), og oppdatert regelverkshenvisninger til nytt regelverk.

Regler om hvilke helsesertifikater eller private attester som skal brukes er gitt i art. 21 og 22, og er i hovedsak de samme som tidligere.

Nytt i rettsakten er art. 5 til 12, som regulerer tilleggskrav til produkter og matproduserende dyr, inkludert etableringen av kontrollplaner. Disse bestemmelsene stiller krav til bruk av farmakologisk aktive stoffer, plantevernmidler og kontaminanter. Det er også knyttet noen unntak til disse kravene.

Vedlegg I gir en oversikt over de generelle kravene knyttet til kontrollplanene og hvordan disse skal utarbeides.

Vedlegg I del II gir grunnprinsippene for kontrollplanene for de agens det skal undersøkes for, eksempelvis plantevernmidler, kontaminanter og farmakologisk aktive stoffer. Her klargjøres rekkevidden av kontrollplanene som skal gis og hvilken myndighet og oppgaver som er pålagt de kompetente myndighetene i denne sammenhengen.

Del III av vedlegget gir en gjennomgang av hvilke oppdateringen av kontrollplanene som skal gjøres etter hvert som man får oppdaterte tall og informasjon. Videre skal man også se hen til fjorårets tall for gjennomføring av kontrollplanene for å ta høyde for funn og mangler ved kontrollen.

Helt sist i rettsakten i vedlegg II ligger det et lovspeil som viser hvor bestemmelsene i forordning (EU) 2019/625 er videreført i den nye rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en ny forskrift som gjennomfører denne nye rettsakten.

Samtidig vil man måtte oppheve dagens forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2019/625 i norsk rett, forskrift 9. mars 2020 nr. 718 om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom denne rettsakten vurderes til å videreføres dagens kontrollregler for disse produktene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten stiller opp og viderefører i hovedsak de reglene som står i dagens forordning (EU) 2019/625, som regulerer kravene til listeføring av stater utenfor EØS som er godkjent til å importere bestemte produkter og matproduserende dyr til EU/EØS. Disse statene skal være listeførte og dermed også ha gode kontrollplaner på plass for å sikre at dyrene og produktene oppfyller kravet til trygge næringsmidler. Gjennomgangen av kravene gir en god fremstilling av disse på en oversiktlig måte.

Det nye i denne rettsakten er at det tas inn en del om tilleggskrav til produkter og matproduserende dyr, inkludert etableringen av kontrollplaner. Disse bestemmelsene stiller blant annet krav til bruk av farmakologisk aktive stoffer, plantevernmidler og kontaminanter.

Kravene til kontrollplanene er listet opp i vedlegg I, og gir en god oversikt over krav til planene og hvilken kompetanse som myndighetene har i denne sammenhengen.

Den nye rettsakten gir en mer oversiktlig struktur på reglene og bidrar til å klargjøre kravene som er knyttet til de forskjellige typer forsendelser.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2292
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32022R2292

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2022
Frist returnering standardskjema: 03.02.2023
Dato returnert standardskjema: 17.01.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: