Overgangsregler for referanseverdier i OTC derivatkontrakter etter MIFIR

Kommisjonsforordning (EU) 2022/749 av 8. februar 2022 om endring av de regulatoriske tekniske standarder fastsatt i forordning (EU) 2017/2417 om overgangen til ny referanseverdier som benyttes som referanse i visse OTC derivatkontrakter

Commission delegated regulation (EU) 2022/749 of 8 February 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/2417 as regards the transition to new benchmarks referenced in certain OTC derivative contracts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er fattet av EU-kommisjonen 8. februar 2022 og trådte i kraft 18. mai 2022. 

Rettsakten er inntatt i EØS-avtalen og trådte i kraft 18. mars 2023. 

Basisrettsakten (EU) 600/2014 (MIFIR) er innlemmet i EØS-avtalen og i kraft i Norge. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen supplerer reglene i (EU) 600/2014 (MIFIR) om markeder for finansielle instrumenter. Forordning (EU) 2017/2417 speifiserer klasser av OTC derivater denominert i EUR, GBP og USD som er underlagt derivathandelsforpliktelse i MIFIR. Klassene denominert i GBP og USD refererer til referanseverdien LIBOR (London Inter Bank Offered Rate). 

Administratoren for LIBOR, ICE Benchmark Administration (IBA) annonserte at innstillinger for GBP og JPY LIBOR vil opphøre å publiseres ved utgangen av 2021, mens publiseringen av visse innstillinger for USD LIBOR vil opphøre i juni 2023. Etter 31. desember 2021 vil motparter ikke lenger kunne inngå OTC derivatkontrakter som refererer til GBP LIBOR og motparter forventes å ikke lenger inngå OTC derivatkontrakter som refererer til USD LIBOR. 

Motparter forventes å handle eller cleare andre OTC derivater som refererer til risikofrie kurser for GBP eller USD.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er inntatt i verdipapirforskriften.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eler administrative konsekvenser for norske forhold.  

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/749
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32022R0749

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.11.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker