Plantevernmiddelrester fo. 2022/1290 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1290 av 22. juli 2022 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos og Spodoptera exigua multikapsid nukleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolat BV-0004 i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/1290 of 22 July 2022 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin, chlormequat, dodine, nicotine, profenofos and Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolate BV-0004 in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier (MRL) for ametoktradin, dodin, klormekvat, nikotin, profenofos og Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolat BV-0004.

Endringene skjer på bakgrunn søknader om grenseverdier, og det er ingen grenseverdier som fastsettes lavere i denne forordningen.

Klormekvat og dodin er på markedet som plantevernmidler i EU. Nikotin og profenofos er ikke godkjent som plantevernmidler i EU og EØS.

Ametokradin har fått godkjent bruk i flere vekster som kan være attraktive for bier. Nye bruksområder kan gi rester av stoffet i honning, og det fastsettes på bakgrunn av dette en grenseverdi på 5 mg/kg for ametoktradin i honning.

For dodine endres grenseverdien for sitrusfrukter.

For klormekvat er det en midlertidig grenseverdi for dyrket sopp på 0,9 mg/kg (forordning 2017/693) og en høyere midlertidig grenseverdi for østerssopp på 6 mg/kg (forordning 2019/1561). De midlertidige grenseverdiene er fastsatt på bakgrunn av overvåkingsresultater som viser at det er rester over kvantifiseringsgrensen (LOQ) i ubehandlet dyrket sopp. Det er kjent at dette skyldes krysskontaminering fra strå som brukes ved dyrking av sopp der korn er lovlig behandlet med klormekvat. Nyere overvåkingsresultater fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og bransjen viser at det fortsatt påvises rester av klormekvat over LOQ i østerssopp og kultivert sopp. Soppdyrkere har informert EU-kommisjonen om en pågående undersøkelse for å vurdere nivåer i østerssopp og andre typer dyrket sopp som skal ferdigstilles i 2022. Midlertidige grenseverdier for klormekvat i østerssopp og dyrket sopp forlenges med ett år fra kunngjøring av denne forordningen.

Midlertidig grenseverdi på 0,07 mg/kg for klormekvat i pærer (forordning 2017/693) er fastsatt på bakgrunn av overvåkingsresultater. EFSA, medlemsland og virksomheter har levert nyere overvåkingsresultater som viser at det fortsatt er problemer med rester av klormekvat i pærer som skyldes tidligere bruk av stoffet. Midlertidig grenseverdi for klormekvat i pærer vil gjelde.

Det er en midlertidig grenseverdi for nikotin i vill sopp (forordning 2017/978). Nye overvåkingsresultater fra EFSA og bransjen viser at det fortsatt er funn av nikotin i vill sopp. Midlertidig grenseverdi forlenges til å gjelde 7 år etter publisering av denne forordningen.  Det er mistanke om at nikotin kan dannes naturlig i vill sopp, men EFSA har ikke kunnet konkludere på bakgrunn av innlevert dokumentasjon.

For profenofos forlenges fristen for revurdering av midlertidig grenseverdi for profenofos i rose kronblader (forordning 2017/978) med 7 år på bakgrunn av vurdering av at nylig overvåkingsresultater fra EFSA og virksomheter fortsatt viser funn over kvantifiseringsgrensen (LOQ). Profenofos har ikke vært godkjent brukt som plantevernmiddel i EU siden 2002, men det vurderes at grenseverdien for rose kronblader fremdeles ikke kan fastsettes lavere fordi det fortsatt påvises like høye funn forårsaket av tidligere bruk.

Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolate BV-0004 er godkjent som et nytt aktivt stoff (forordning 1107/2009), og det oppføres på vedlegg IV til 396/2005. Oppfølging på vedlegg IV er kun aktuelt for stoff som er lite giftige, og for mikroorganismer er det et krav at de ikke er sykdomsfremkallende for mennesker. 

Forordningen 2022/1290 er fastsatt i EU, og endringene i MRL vil gjelde umiddelbart når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRL-er for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det laveste nivået hvor det påvises en langtidsvirkning eller en akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRL-ene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA-vurderingene støtter de nye MRL-ene som er fastsatt i denne forordningen.

Konsekvensvurdering

Endringene skjer på bakgrunn av MRL-søknader, og det er ingen grenseverdier som fastsettes lavere i denne forordningen, så det vil ikke ha noen konsekvenser for norsk bruk eller import.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1290
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32022R1290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema: 16.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.11.2022
Høringsfrist: 09.12.2022
Frist for gjennomføring: