REACH/forsøksmetode

Kommisjonsforordning (EU) 2023/464 av 3. mars 2023 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og autorisasjon av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2023/464 of 3 March 2023 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, the Annex to Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen ble vedtatt av Europakommisjonen 3. mars 2023 og trådte i kraft i EU 26. mars 2023. 

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2023 og gjennomført 12. desember 2023. 

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt endringer i forsøksmetodeforordningen til det europeiske kjemikalieregelverket Reach. Tidligere innholdt forordningen fullstendige beskrivelser av internasjonale testmetoder som kreves ved registrering av kjemikalier. Dette har ført til forsinkelser med å tilpasse forordningen til vitenskapelige fremskritt og beskrivelsene av forsøksmetodene i forordningen var ofte ikke er i samsvar med oppdaterte versjoner av internasjonale testmetoder. Endringene innebærer at utdaterte og ufullstendige beskrivelser av testmetoder er fjernet og i stedet har man inkludert en tabell i vedlegget med referanse til de respektive internasjonale standardene. Beskrivelser som per i dag er fullstendige og oppdaterte iht. internasjonale standard vil bli fjernet etterhvert som de blir utdatert. Dette er for å sikre at forordningen gir korrekte, oppdaterte og relevante testmetoder. Visse testmetoder blir også fjernet i sin helhet fra forordningen ettersom de ikke lenger regnes som passende for å generere den nødvendige informasjonen for forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som forsøksmetodeforordningen ((EF) nr. 440/2008) til Reach. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet via hurtigprosedyre og ble derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. 

EU-kommisjonen hadde forslaget på internasjonal høring fra 10. mars 2022 til 7. april 2022. Norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.
Det ble holdt en nasjonal høring fra 22. november 2022 til 5. januar 2023 hvor norske aktører hadde anledning til å kommentere. Ingen høringsinspill ble gitt under den nasjonale høringen. 

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at forordningen om forsøksmetoder blir endret på en måte som sørger for at forordningen gir korrekte, oppdaterte og relevante testmetoder for å generere nødvendig informasjon for forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2023/464
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32023R0464

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2023
Frist returnering standardskjema: 22.05.2023
Dato returnert standardskjema: 09.05.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 315/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.11.2022
Høringsfrist: 05.01.2023
Frist for gjennomføring: 09.12.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 12.12.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker