Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2021-revisjonsinitiativ)

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer

(In preparation) Regulation of the European Parliament and of the Council emission performance standards for new heavy-duty vehicles

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonens forslag KOM(2023)88 om reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer ble publisert 14.02.23. 

Samferdselsministeren sendte 2. januar 2023 brev til Visepresident Frans Timmermans og Transportkommisjonær Adina Valean om norsk posisjon om krav til CO2-utslipp fra tunge kjøretøy.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonens forslag til ny forordning KOM(2023)88 omhandler ulike tiltak med mål om reduksjon av utslipp fra veitrafikken. Ny forordning vil endre forordning (EU) 2019/1242 som omhandler krav til CO2-utslipp fra tunge kjøretøy, og oppheve forordning (EU) 2018/956 om overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer.

Forslaget er direkte knyttet til EUs grønn giv-strategi, der EU forplikter seg til å bli klimanøytral innen 2050. Ambisjonen er å redusere CO2-utslipp med minimum 55% innen 2030, sammenlignet med 1990. Russlands invasjon av Ukraina har påskyndet prosessen med å frikoble EU fra fossile energikilder i henhold til REPowerEU-planen. For å levere på de strengere CO2-kravene vedtok EU-kommisjonen i juli 2021 en omfattende pakke med retningslinjer, som del av «Fit-for-55-pakken»..

I EU genererer veitransport en femtedel av alle klimagassutslipp og utslippstrenden er økende. Veitransporten er også ansvarlig for en betydelig del av lokal luftforurensing i unionen. Tunge kjøretøy genererer mer en 25% av veitransportens klimagassutslipp, hvilket tilsvarer over 6% av EUs totale utslipp. Uten ytterligere – og strengere - tiltak vil ikke transportsektoren bidra tilstrekkelig til klima- og utslippsmålene for 2030 og 2050 ifølge EUs klimaplan og «Fit for 55-pakken». Kjøretøysektoren er samtidig en viktig industri i EU og genererer over 7% av EUs GDP. Industrien har skapt 14,6 millioner arbeidsplasser, både direkte og indirekte, innenfor mange sektorer. Kjøretøysektoren står midt i en omfattende transformasjon innenfor både digital- og nullutslippsteknologi og med dette forslaget ønsker EU-kommisjonen å styrke  tungbilindustrien i Europa.

Forslaget har 3 hovedformål:

 1. Redusere klimagassutslipp fra tungbiltrafikken kostnadseffektivt, i tråd med EUs klimamålsetning og samtidig styrke unionens energisikkerhet.
 2. Bidra til transportindustrien i EU ved å stimulere til produksjon av null- og lavutslippskjøretøy.     
 3. Styrke EUs industrielle teknologiske og innovative lederskap, gjennom å investere i nullutslippsteknologi.

Forordning (EU) 2019/1242 gjaldt kun lastebiler, mens det nye forslaget nå utvider virkeområdet til også å inkludere buss (M3). Imidlertid gjøres det unntak for blant annet utrykningskjøretøy, militære kjøretøy og renovasjonskjøretøy.

Forslaget presenterer spesifikke utslippsintervall som skjerpes hvert 5 år, og er satt for å skape forutsigbarhet for kjøretøyprodusenter. Forslag til reduksjon av gjennomsnittlige utslippsnivåer for nyproduserte tunge kjøretøy sammenholdt med 2019- utslippsnivå er:

 • 2025 – 15% reduksjon
 • 2030 – 45% reduksjon
 • 2035 – 65% reduksjon
 • 2040 – 90% reduksjon

Forslaget er knyttet til flere andre regelverk, deriblant «Fit for 55-pakken» som støtter EUs medlemsland til å oppnå målsetningen om energieffektivisering gjennom elektrifisering av transportsektoren. Det er også nær sammenheng mellom de nye CO2-kravene og utslippskvotehandel for bygninger og transport, fornybarhetsdirektivet, Euro 7, infrastruktur for alternative drivstoff, m.m.

Kombinasjonen av energibeskatning, investering i infrastruktur for alternative drivstoff, ny prising av CO2-utslipp og oppdaterte CO2-utslippskrav er en balansert og kostnadseffektiv tilnærming for å redusere CO2-utslipp fra veitransport.

Høring

Som del av det pågående arbeidet gjennomførte EU-kommisjonen en offentlig høring i perioden 20. desember 2021 – 14. mars 2022. Formålet med høringen var å sikre at både bransje og medlemslands interesser ble ivaretatt, samt å innhente kunnskap i form av retningslinjer, veikart, studier mm.

Kommisjonen mottok 127 besvarelser på høringen. Myndigheter og forskningsinstitutt var generelt positive til en mer ambisiøs tilnærming, og peker blant annet på at kommende krav burde ta høyde for kjøretøyprodusentenes egne forpliktelser og prognoser for utfasing av fossil teknologi. Kjøretøybransjen støtter til en viss grad en mer ambisiøs tilnærming, men ønsker samtidig at strategien også skal inkludere lavutslippskjøretøy slik som plug-in hybrider og lavutslippsdrivstoff. 

Samferdselsdepartementet sendte forslaget KOM(2023)88 på nasjonal høring fra 17.3.2023 – 21.4.2023.

Alle høringsuttalene, unntatt en privatperson, støtter forslaget fra EU-Kommisjonens forslag, og noen mener at de foreslåtte utslippsreduksjonene burde vært ennå strengere.  Iinkludering av busser trekkes fram som særlig positivt,. Norsk elbilforening mener det må settes et 100 % nullutslippsmål for 2035 og at flere kjøretøykategorier må inkluderes, f.eks. lette lastebiler (3,5-5 tonn), spesielle nyttekjøretøy og ikke-sertifiserte kjøretøy.. Nullutslippskravet  fra 2035 poengtertes også av ZERO. Norsk hydrogenforum understreker betydningen av å bygge ut infrastrukturen for lade- og fyllestasjoner for at utslippsstandarden skal ha full effekt. Videre at det må etableres incentiver for at overgangen til utslippsfrie tunge kjøretøy skjer raskt. Dette initiativet støttes av flere. Norges lastebilerforbund (NLF) fremhever at biodrivstoiff til bruk i konvensjonelle motorer også må være en del av løsningen fordi dagens biler vil være i drift i 8-10 år framover. Dessuten er det viktig av hensyn til beredskap og forsyningssikkerhet. NLF mener at også livsløpsanalyser må benyttes for å vurdere samlet klimapåvirkning og ikke bare CO2- utslippet fra kjøretøy i drift.

Merknader
EU-hjemmel

Artiklene 191-193 i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) utgjør rettsgrunnlaget for innføring og endring av bestemmelser vedrørende tunge kjøretøyers drivstofforbruk og CO2-utslipp. Forordningen vil sannsynligvis bli vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i felleskap etter alminnelig lovgivningsprosedyre.

Rettslige konsekvenser

Den nye forordningen vil erstatte forordning (EU) 2018/956 og oppdatere (EU) 2019/1242. Begge er implementert i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler og tunge kjøretøy (M, N og O), og forskriften vil bli endret for å implementere den nye forordningen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

På europeisk nivå er det forventet noe økte kostnader for det Europeiske miljøbyrået samt Kommisjonen i forbindelse med noe økt datainnsamling. For Norges del antas det at vedtakelsen og implementeringen av forordningen ikke vil føre til administrative eller økonomiske konsekvenser for myndigheter eller bransje ut over ordinært regelverksarbeid.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til forordning vil bli behandlet i SU Transport.

Vurdering

Overgangen til lavutslippssamfunnet er en av våre viktigste globale utfordringer. Regjeringen vil arbeide for at transportsektoren tar sin del av utslippskuttene, slik at vi oppfyller Paris-avtalen og

Norges klimaforpliktelser. Et ambisiøst EU vil være en viktig bidragsyter for at vi skal kunne nå våre egne nasjonale mål og våre forpliktelser etter Paris-avtalen. Norge mener EUs arbeid med å fastsette utslippsstandarder for nye kjøretøy er svært viktig og støtter at det settes reduksjonsmål også for tunge kjøretøy. Dette fremheves bla. i regjeringens EU-strategi. I Norges "grønn giv-strategi" står det at regjeringen mener at EU må sette så strenge utslippskrav som mulig.

På generell basis er forslaget om å skjerpe utslippskrav for tunge kjøretøy i tråd med norsk politikk om å fremskynde overgangen til nullutslippsteknologi i transportsektoren. For at EUs og norske ambisjoner om utslippskutt fram mot 2030 skal kunne oppfylles burde imidleritid de foreslåtte utslippsreduksjonene vært skjerpet ytterligere, både noe strenger utslippskrav og tidligere innføring, spesielt 2030 kravet.

Andre opplysninger

Det vurderes at forslaget til ny forordning er relevant og akseptabel for Norge. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)88
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker