Revisjon av Leketøyforskriften i forbindelse med EUs kjemikaliestrategi

Revisjon av direktivet (EF) 2009/48 for å møte målene i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft

Revision of Directive (EC) 2009/48 to align with the goals of the EU Chemicals Strategy for Sustainability

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Status for prosessen kan følges på kommisjonens sider. 

Sammendrag av innhold

EU planlegger en større revisjon av leketøydirektivet i forbindelse med kommisjonens evaluering av direktivet og for å følge opp EUs kjemikaliestrategi. Revisjonen har som mål å føre til bedre beskyttelse av barn mot eksponering av kjemikalier og bedre overholdelse og håndheving av direktivet.

Leketøydirektivet fastsetter kjemiske og fysiske sikkerhetskrav for leker som skal bringes i omsetning på markedet i EU/EØS. Gjennom kommisjonens evaluering av direktivet ble det identifisert flere svakheter ved direktivet som kan føre til dårligere beskyttelse av barns helse og sikkerhet, særlig fra kjemikalier i leketøy. 

For å øke sikkerheten ved leker, og da særlig innhold av kjemikalier, vurderer kommisjonen følgende tiltak: 

 • En utvidelse av det generelle forbudet mot stoffer som er kreftfremkallende, mutagene eller repoduksjonstoksiske (CMR) til å inkludere flere stoffer/stoffgrupper slik som hormonforstyrrende stoffer, stoffer som påvirker immun-, respirasjons-, og nervesystemet, og stoffer som er giftige for spesifikke organer (målorgantoksisitet). 
 • Revisjon av unntakene fra det generelle CMR-forbudet. 
 • Tillate å innføre grenseverdier for kjemikalier i alle leker, ikke bare i leker for barn under 36 måneder. 
 • Etablere positivlister for stoffer som f.eks. fargestoffer og konserveringsmidler. 
 • Stille krav til merking av kjemisk sammensetning av leken, inkludert digital merking. 
 • Se på behovet for å adressere nye risikoer ved internett-tilkoblede leker eller leker med kunstig intelligens, som ikke allerede er dekket av annet EU-regelverk. 
 • Koble grenseverdier for kjemikalier i andre regelverk, som også har som mål å sikre leker, til leketøydirektivet. 

For å bedre overholdelse og håndheving av direktivet, vurderer kommisjonen følgende tiltak:

 • Å gjøre direktivet om til en forordning for å sikre økt harmonisering av regelverket innad i EU/EØS.
 • Kreve et digitalt produktpass som skal inneholde utvalgt samsvarsdokumentasjon fra produsenten og kan virke som, eller erstatte, dagens samsvarserklæring. 
 • Økt bruk av EF-typeprøving (third party conformity assessment).
 • Etablere en hurtigmekanisme for å håndtere plutselig risiko (sudden emerging risks) og samtidig ivareta integriteten av det indre markedet.
 • Forbedre myndighetenes rapporteringsplikt av usikre leker og tolkning av regelverket.
 • Identifisere indikatorer og nødvendig informasjon for fremtidig overvåkning og evaluering. 

Listene over gir en oversikt over foreløpige forslag, og andre forslag kan bli lagt frem i løpet av prosessen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av barns helse. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader på mennesker og miljø som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. Økte sikkerhetskrav for leker vil kunne medføre merkostnader for virksomhetene og myndighetene må sette av egne ressurser til forvaltning. 

Sakkyndige instansers merknader

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen, samt i spesielle workshops og andre møter som gjelder denne revisjonen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/48

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker