Utfyllende bestemmelser til EMIR om framgangsmåtene for avstemming av data mellom transaksjonsregistre og framgangsmåtene for å verifisere overholdelse av rapporteringskravene samt fullstendigheten og riktigheten til de rapporterte dataene

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1858 av 10. juni 2022 om utfylling av europaparlaments. og rådsforordning (EU) nr 648/2012 hed hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer framgangsmåtene for avstemming av data mellom transaksjonsregister og framgangsmåtene som skal brukes av transaksjonsregisteret for å verifisere at den rapporterende motparten eller innsendingsenheten overholder rapporteringskravene og for å verifisere fullstendigheten og riktigheten til de rapporterte dataene

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1858 of 10 June 2022 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the procedures for the reconciliation of data between trade repositories and the procedures to be applied by the trade repository to verify the compliance by the reporting counterparty or submitting entity with the reporting requirements and to verify the completeness and correctness of the data reported

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen er vedtatt 10. juni 2022, publisert i official journal 7. oktober 2022 og trådte i kraft i EU 27. oktober 2022. Den skal først gjelde fra 29. april 2024. Komisjonsforordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentrale motparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017.

For å sikre høy kvalitet på de innrapporterte opplysningene om derivater til transaksjonsregistre fastsettes det krav om at transaksjonsregistrene må verifisere og avstemme visse opplysninger, herunder identiteten til rapportøren, den logiske rekkefølgen i den innsendte rapporten og om innrapporterte opplysninger om derivatet er fullstendige og riktige. Det innføres krav om fremgangsmåte for slik verifisering og avstemming mellom transaksjonsregistre. Det innføres videre krav om en framgangsmåte for å sikre at transaksjonsregistre sentralt kan ajourføre enhetenes "legal entity identifier" (LEI) i forbindelse med restruktrurering av selskaper.

Det spesifiseres videre hvilke data rapporteringspliktige og innrapporterende virksomheter gis tilgang til på daglig basis for at disse skal kunne overvåke egen etterlevelse av rapporteringsplikten samt hvorvidt innsendte rapporter er verifisert og avstemt.

For at rapporterende virksomheter og transaksjonsregistrene skal ha tilstrekkelig tid til å tilpasse seg til nye rapporteringskrav gjelder kommisjonsforordningen først fra 29. april 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1858
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32022R1858

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: