Utfyllende bestemmelser til verdipapirforetaksforordningen om krav til ansvarlig kapital basert på faste kostnader

Delegert kommisjonsforordning(EU) 2022/1455 av 11. april 2022 om supplerende regler til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 for så vidt angår reguleringstekniske standarder om krav til ansvarlig kapital for verdipapirforetak basert på faste kostnader

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1455 of 11 April 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for own funds requirement for investment firms based on fixed overheads

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Den utfyller forordning (EU) 2019/2033 om krav til verdipapirforetak (Verdipapirforetaksforordningen). Verdipapirforetaksforordningen er pt. ikke tatt inn i EØS-avtalen, men utkast til norske regler for gjennomføring av den ble sendt på høring av Finansdepartementet 30. juni 2021.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler fra Europakommisjonen til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2033 (Investment Firm Regulation, her betegnet "Verdipapirforetaksforordningen"). Verdipapirforetaksforordningens artikkel 11 fastsetter at verdipapirforetak, til enhver tid, skal ha en ansvarlig kapital som overstiger et nærmere angitt beløp. Dette beløpet tilsvarer det høyeste av tre ulike kapitalkrav. Et av disse kapitalkravene er basert på faste kostnader, og skal i følge Verdipapirforetaksforordningen artikkel 13 utgjøre minst en fjerdedel av verdipapirforetakets faste kostnader for det foregående år. Dersom tilsynsmyndigheten finner at det har skjedd en vesentlig endring i verdipapirforetakets virksomhet, kan tilsynsmyndigheten justere dette kapitalkravet. Forordningen fastsetter utfyllende regler til Verdipapirforetaksforordningen artikkel 13 om hvordan faste kostnader skal beregnes, i tillegg til at den definerer hva som utgjør en vesentlig endring i verdipapirforetakets virksomhet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regler som allerede følger av Verdipapirforetaksforordningen. Den vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dette innebærer at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Den anses EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen utfyller forordning 2019/2033 (Verdipapirforetaksforordningen), som pt. ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsstidspunktet må tilpasses slik at forordningen tidligst trer i kraft samtidig som Verdipapirforetaksforordningen.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1455
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2033
Celexnr.: 32022R1455

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.05.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: