Biocid - uenighet mht. produktet Mouskito spray

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1494 av 7. september 2022 om de uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/1494 of 7 September 2022 on the unresolved objections regarding the conditions for granting an authorisation for the biocidal product Mouskito Spray in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 7. september 2022 og ble publisert i OJ 9. september 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2023.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/1494 om uløste uenigheter med hensyn til vilkår for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray med det biocidaktive stoffet etylbutylacetylaminopropionat (IR3535) i produkttype 19 (repellenter og lokkestoffer). Et medlemsland mente at biocidproduktet ikke kunne godkjennes til bruk mot bier og veps siden effektiviteten (virketiden) ikke var godt nok dokumentert. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i biocidproduktkomiteen og i stående komite for biocidprodukter er det konkludert med at effektiviteten ikke er tilstrekkelig dokumentert og at produktet derfor ikke kan godkjennes til beskyttelse mot bier og veps. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1494
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022D1494

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2022
Frist returnering standardskjema: 26.10.2022
Dato returnert standardskjema: 26.10.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 84/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.10.2022
Høringsfrist: 02.12.2022
Frist for gjennomføring: 29.04.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.05.2023

Lenker