Endring av ikrafttredelsestidspunktet for bestemmelsene om obligatorisk dekningshandel i CSDR

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1930 av 6. juli 2022 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2018/1229 med hensyn til ikrafttredelsesdatoen til bestemmelsene om dekningshandel.

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1930 of 6 July 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2018/1229 as regards the date of application of the provisions related to the buy-in regime

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglene er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 909/2014 (CSDR) innførte blant annet regler om oppgjørsdisiplin for å øke oppgjørsgraden i verdipapiroppgjøret, herunder regler om obligatorisk dekningshandel. Bestemmelsene om oppgjørsdisiplin er utdypet i kommisjonsforordning (EU) 2018/1229. Det er stilt spørsmål ved om bestemmelsene om obligatorisk dekningahandel faktisk vil øke oppgjørsgraden, og det ønskes å gjøre nærmere undersøkelser omkring dette. Kommisjonsforordning (EU) 2022/1930 utsetter derfor ikrafttredelsen av bestemmelsene om obligatorisk dekningshandel i kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 til 2. novemeber 2025. Bestemmelsene om dekningshandel for sentrale motparter som gjaldt allerede skal fortsatt gjelde, og det er inntatt bestemmelser i kommisjonsforordningen for å sikre dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirsentralforskriften. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1930
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1930

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2022
Frist returnering standardskjema: 01.01.2023
Dato returnert standardskjema: 01.01.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 61/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker