Endring i listen over stoffer til vektreduksjonsprodukter

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/2182 30. august om endring av delegert forordning (EU) 2017/1798 hva angår lipid- og magnesiumkravene til kosterstatning til vektkontroll

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2182 of 30 August 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1798 as regards the lipid and magnesium requirements for total diet replacement for weight control

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/2182 endrer forordning (EU) 2017/1798 om totale kosterstatninger til vektkontroll som er gjennomført i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Det er i forordning (EU) 2017/1798 gitt spesifikke krav til sammensetting av totale kosterstatninger for vektkontroll. 

EU-kommisjonen mottok i 2019 en forespørsel fra Total Diet & Meal Replacemnts Europe om endring i sammensettingskravene for linolsyre, alfa-linolensyre og magnesium i totale kosterstatninger for vektkontroll. Bakgrunnen var ny vitenskapelig dokumentasjon. EU-kommisjonen ba etterfølgende Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om en vitenskapelig uttalelse. EFSA konkluderte i sin vitenskapelige uttalelse (EFSA-Q-2020-00260) følgende for de tre stoffene: 

- Linolsyre:  Det er ikke behov for å tilsette denne fettsyren til totale kosterstatninger for vektkontroll, da den mengden linolsyre som frigis fra fettvevet ved slanking er tilstrekkelig for å dekke inntaket av denne fettsyren. Linolsyreinnholdet i totale kosterstatninger for vektkontroll skal iht forordning (EU) 2017/1798 være minst 11 g i en hel dagsrasjon.

- Alfa-linolensyre: Frigjøring av alfa-linolensyre fra fettvev ved vekttap under inntak av totale kosterstatninger for vektkontroll, er ikke tilstrekkelig for å dekke et adekvat inntak. For å få et adekvat inntak dekkes dette ved et inntak på minst 0,8 g alfa-linolensyre/dag fra den totale kosterstatningen for vektkontroll. Innholdet av alfa-linolensyre i totale kosterstatninger for vektkontroll skal i dag iht forordning (EU) 2017/1798 være minst 1,4 g i en hel dagsrasjon.

- Magnesium: I dag skal totale kosterstatninger for vektkontroll ikke inneholde mer enn 250 mg magnesium i en hel dagsrasjon. Økning av den totale mengden for magnesium i totale kosterstatninger for vektkontroll til 350 mg/dag, vil i følge EFSA, ikke medføre negative helseeffekter. Selvom et høyt inntak av magnesium kan resultere i diare, mener EFSA at sannsynligheten for dette er liten blant personer som bruker totale kosterstatninger for vektkontroll. Disse personene er i følge EFSA oftere plaget med forstoppelse enn diare.

Forordning (EU) 2022/2182 endrer vedlegg I i forordning (EU) 2017/1798 og oppdateres med følgende endringer:

- kravet om innhold av linolsyre i tototale kosterstatninger oppheves

- minimunsinnholdet av alfa-linolensyre reduseres

- maksiuminnholdet av magnesium økes

Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Forordningen medfører at det kommer nye krav til sammensettning av totale kosterstatninger for vektkontroll for stoffene magnesium og alfa-linolensyre. Krevet om tilsetning av linolsyre i totale kosterstatninger for vektkontroll fjernes. Vikrsomhetene må tilpasse sine produkter til de nye sammenstningskravene.

Forbrukerne

EFSA har vurdert tilsetningen av tre stoffer (linolsyre, alfa-linolensyre og magnesium) som er en del av sammensettningskravene for totale kosterstatninger for vektkontroll. EFSAs vurderinger er med til å sørge for at sammensettingskravene i totale kosterstatninger er helsemessig trygge.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med næringsmidler, totale kosterstatninger for vektkontroll inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2182
Basis rettsaktnr.: 609/2013
Celexnr.: 32022R2182

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2022
Frist returnering standardskjema: 25.11.2022
Dato returnert standardskjema: 12.12.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.12.2022
Høringsfrist: 20.02.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker