Endringer i risikovekting for kjøpte porteføljer av misligholdte engasjementer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/954 av 12. mai 2022 som endrer regulatoriske tekniske standarder fastastt i delegert forordning (EU) nr. 183/2014 som gjelder spesifisering av kalkuleringen av spesifikk og generell kredittrisikojustering

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/954 of 12 May 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) No 183/2014 as regards the specification of the calculation of specific and general credit risk adjustments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er trådt i kraft i EU og under behandling i EFTAs hurtigprosedyre.

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer endringer på risikovektingen av kjøpte porteføljer av misligholdte engasjementer, slik at tidligere nedskrivninger som er reflektert i salgsprisen kan hensyntas.

I beregningen av kapitalkrav for kredittrisiko etter standardmetoden skal misligholdte engasjementer ha en risikovekt på 100 eller 150 prosent avhengig av hvor stor andel av lånet som er nedskrevet eller fratrukket ansvarlig kapital, jf. EUs kapitalkravsforordning (575/2013, "CRR"), artikkel 127.

Etter nåværende regler kan kun nedskrivninger som foretaket selv har foretatt hensyntas i risikovektingen. Forordningen fastsetter at også nedskrivninger som er reflektert i salgsprisen kan hensyntas. Dette medfører at kjøper av misligholdte porteføljer under gitte forutsetninger kan anvende en risikovekt på 100 prosent.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres i norsk rett ved henvisning. Dette gjøres normalt i CRR/CRD IV-forskriften § 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Finanstilsynet har tidligere presisert at foretak som kjøper porteføljer av misligholdte lån, skal benytte en risikovekt på 150 prosent inntil foretaket selv har gjennomført nedskrivning på sin kostpris med minst 20 prosent. Forordningen vil endre denne praksisen og gi lempeligere kapitalkrav for foretak som kjøper porteføljer av misligholdte lån. 

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen medfører lettelser i kapitalkrav uten at dette gjenspeiler noen endring i risikoen de aktuelle foretakene er eksponert for.

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen medfører lettelser i kapitalkrav uten at dette gjenspeiler noen endring i risikoen de aktuelle foretakene er eksponert for.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)3008
Rettsaktnr.: (EU) 2022/954
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0954

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: