Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1458 av 2. september 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1095 med hensyn til vilkårene for godkjenning av sinkchelat av aminosyrehydrat som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1458 of 2 September 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1095 as regards the terms of authorisation of zinc chelate of amino acids hydrate as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endret beskrivelse av sinkchelat av aminosyrehydrat i forordning (EU) 2016/1095. Endringen består i en utvidelse av proteinkildene for aminosyrene, innføring av en minimumspesifikasjon for frie aminosyrer og en strammere spesifikasjon av sinkinnholdet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert endringen og konkluderer at endringen ikke påvirker tidligere vurderinger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1458
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1458

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2022
Frist returnering standardskjema: 25.11.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.08.2022
Høringsfrist: 14.10.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker