Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1459 av 2. september 2022 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 som gjelder vilkårene for godkjenning av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1459 of 2 September 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/804 as regards the terms of authorisation of the organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 as feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endret godkjenning av organisk selen produsert ved hjelp av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-3060). Endringen består i å øke minimumsinnholdet av selen i tilsetningsstoffet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer at økt minimumsinnhold av selen ikke endrer deres tidligere konklusjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1459
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1459

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2022
Frist returnering standardskjema: 25.11.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.09.2022
Høringsfrist: 14.10.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker