Gjennomføringsforordning om tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om innovasjon i næringslivet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1092 av 30. juni 2022 om tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om innovasjon i næringslivet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1092 of 30 June 2022 laying down technical specifications of data requirements for the topic ‘Innovation’ pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

De europeiske statistikkbyråene har i mer enn to tiår utarbeidet statistikk om innovasjon i næringslivet. Denne statistikken skal være sammenlignbar mellom landene i det europeiske statistikksystemet for å gjøre den så nyttig som mulig for nasjonal og europeisk politikkutforming, planlegging og forskning.

Undersøkelsen om innovasjon i næringslivet måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling innenfor områdene produkter (varer og tjenester), prosesser, organisasjon og marked. Statistikken gir også informasjon om foretakenes innovasjonsprosesser og rammebetingelsene for dette arbeidet.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1092 fastsetter de tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen om innovasjon i næringslivet fra og med 2022, i samsvar med artikkel 7 i Europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

De oppdaterte tekniske spesifikasjonene er fastlagt i vedlegg I til III i gjennomføringsforordningen. Undersøkelsen skal gjennomføres i henhold til disse spesifikasjonene annethvert år fra og med 2022.

Rammeforordningen (EU) 2019/2152 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1092
Basis rettsaktnr.: 2019/2152
Celexnr.: 32022R1092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.07.2022
Frist returnering standardskjema: 14.10.2022
Dato returnert standardskjema: 10.10.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: