Godkjenning ny mat - tetrahydrokurkuminoider

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/961 av 20. juni 2022 om tillatelse til å bringe tetrahydrocurcuminoids i omsetning som et nytt næringsmiddel og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/961 of 20 June 2022 authorising the placing on the market of tetrahydrocurcuminoids as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner tetrahydrokurkuminoider som ny mat-ingrediens i kosttilskudd til den voksne befolkningen, unntatt gravide og ammende.

Tetrahydrokurkuminoidene produseres ved hydrogenering av kurkuminoider ekstrahert fra jordstengelen til gurkemeie (Curcuma longa L.).

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 27. oktober 2021 at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser, ved en maksimumsmengde på 140 mg/dag.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ny mat-ingrediensen vil ved rettsakten føres opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår. Krav om at kosttilskuddet skal merkes med at det bare skal inntas av voksne, unntatt gravide og ammende, og at det ikke bør inntas sammen med andre kosttilskudd som inneholder kurkumin og/eller kurkuminoider samme dag. Lovbestemt betegnelse er «tetrahydrokurkuminoider». Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/961
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R0961

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2022
Frist returnering standardskjema: 25.11.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: