Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2022/993 av 8. juni 2022 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)

Directive (EU) 2022/993 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 on the minimum level of training of seafarers (codification)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.10.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Direktivet ble vedtatt i Europaparlamentets plenumsbehandling 5. april 2022, publisert i Official Journal 27. juni 2022 og trådte i kraft i EU 14. juli 2022. 

Sammendrag av innhold

Europaparlamentet og Rådet har vedtatt et nytt direktiv om minstekrav til sjøfolks opplæring. Den nye rettsakten innebærer en kodifisering av direktiv 2008/106 og etterfølgende endringsdirektiv (2012/35 og 2019/1159), og samler disse i et nytt direktiv. Hensikten er at reglene skal bli lettere tilgjengelige. Det fremgår av europaparlamentets plenumsbehandling 5. april 2022 at direktivet utelukkende består i en kodifikasjon av de eksisterende direktiv uten innholdsmessige endringer. 

Noen av de opprinnelige bestemmelsene er gitt nye nummer i det vedtatte direktivet, og det var derfor inkludert en tabell i vedlegg V til kommisjonens direktivforslag når dette ble fremlagt i 2020. Vedlegget gir en oversikt over nye og gamle nummer på bestemmelsene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

En kodifisering innebærer ikke endring i de materielle reglene og direktivforslaget vil derfor ikke ha rettslige konsekvenser utover at referanser i norsk regelverk til de tidligere direktivene vil måtte endres. Dette gjelder eksempelvis referansen i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 84.

I tidligere posisjonsnotat til dette direktivet ble det presisert at direktiv 2019/1159 ikke var inntatt i EØS-avtalen og heller ikke gjennomført i norsk rett. Endringsdirektiv 2019/1159 er nå inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivforslaget vurderes å ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser utover myndighetenes arbeid med oppdatering av referanser i aktuelt regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Sjøfartsdirektoratet forela rettsakten for berørte aktører innenfor skipsfartsnæringen til uttalelse i 2020 når kommisjonens fremlegg var presentert. Det Norske Maskinistforbund ga tilbakemelding om at teksten i STCW-konvensjonen med fordel burde brukes som den er både i EU-rettsakter og i norsk regelverk, da oppdeling kan medføre utfordringer.

Vurdering

Direktivet er relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2020)739
Rettsaktnr.: 2022/993
Basis rettsaktnr.: 2008/106
Celexnr.: 32022L0993

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.07.2022
Frist returnering standardskjema: 10.11.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker