Økologi-Overgangsbestemmelse for e-seal, og for Ukraina

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2238 av 22 august 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2021/2306 som omhandler overgangsbestemmelse for importsertifikater og delsertifikater, og overgangsbestemmelse for importsertifikater utstedt i Ukraina

Commission delegated Regulation (EU) 2022/2238 of 22 August 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2021/2306 as regards the transitional provisions for certificates of inspection and extracts thereof and as regards the transitional provisions for certificates of inspection issued in Ukraine

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten viderefører midlertidige unntak fra krav til signering av importsertifikater for økologiske varepartier som skal importeres til EØS-området (jf. forordning (EU) 2021/2306 artikkel 11). Det er et krav om at alle økologiske varepartier som skal importeres fra tredjestater til EØS-området skal medfølge et importsertifikat som er verifisert av kontrollorgan og kontrollmyndigheter ved bruk av kvalifisert elektronisk signatur (e-seal) i Traces fra 01.07.2022 (jf. forordning (EU) 2021/2306, artikkel 5(3)). Med bakgrunn i at ikke alle kontrollorgan har innført systemet for elektronisk signering forlenger rettsakten overgangsperioden fram til og med 30.11.2022, hvor kontrollorgan og kontrollmyndigheter kan signere en papiroriginal av importsertifikatet inntil de har et system for å bruke kvalifisert elektronisk signatur ("e-seal"). Forordning (EU) 2022/2238 viderefører i tillegg et unntak som tillater at kontrollorgan eller kontrollmyndighet i Ukraina gjennomfører en enkel bekreftelse av importsertifikater i Traces dersom de ikke har et system for å bruke elektronisk signatur og ikke har muligheter til å benytte paprioriginal. Bakgrunnen for dette unntaket er at postsystemet i Ukraina ikke er fungerende på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

Det er en betingelse at importsertifikater blir signert i Traces eller på papiroriginal før varepartiet forlater tredjelandet. Kompetent myndighet i EØS-området skal signere importsertifikater ved bruk av e-seal eller ved å signere en utskrift fra Traces før varepartiet frigis for omsetning i EØS-området. 

Unntaket har en tilbakevirkende kraft fra 01.07.2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført som en endringsforskrift til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Endringsforskriften endrer § 4 bokstav a i økologiforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2022/2238 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Det er ikke alle kontrollorgan i tredjeland som har iverksatt et system for elektronisk signering ("e-seal") av importsertifikater, og det er derfor nødvendig å forlenge fristen for obligatorisk bruk fra 01.07.2022 til og med 30.11.2022.

Det har vært et behov i EØS-området for et midlertidig unntak fra regler om at importsertifikat for økologiske varepartier som importeres fra Ukraina ikke må signeres på papiroriginal når kvalifisert elektronisk signatur ("e-seal") ikke er tilgjengelig fram til og med 30 november 2022. Bakgrunnen er krigen i Ukraina har medført at postsystemet ikke fungerer. I følge informasjon er det trolig behov for å benytte dette unntaket i mindre grad i Norge, siden det er kontrollorgan i Ukraina som benytter kvalifisert elektronisk signatur på importsertifikater for økologiske varer som importeres til Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

På grunn av hast med å innlemme og gjennomføre rettsakten, ble dette notatet ikke behandlet i Spesialutvalget for matområdet. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)2238
Rettsaktnr.: 2022/2238/EU
Basis rettsaktnr.: 2021/2306
Celexnr.: 32022R2238

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2022
Frist returnering standardskjema: 27.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.11.2022
Høringsfrist: 07.12.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker