POPs/HCB

Kommisjonsforordning (EU) 2022/2291 av 8. september 2022 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende oppføring av heksaklorbenzen

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2291 of 8 September 2022 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants, as regards hexachlorobenzene

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. september 2022 og ble publisert i OJ 23. november 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2023.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2022/2291, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av POPer. Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til POPs-forordningen inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen gjelder innføring av en grenseverdi på 10 mg/kg for utilsiktede forurensninger av heksaklorbenzen (HCB) og innebærer at en ny tekst om denne grenseverdien i fjerde kolonne i Del A i vedlegg I legges til for HCB.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2291
Basis rettsaktnr.: 2019/1021
Celexnr.: 32022R2291

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.09.2022
Frist returnering standardskjema: 28.10.2022
Dato returnert standardskjema: 28.10.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 88/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.12.2022
Høringsfrist: 27.01.2023
Frist for gjennomføring: 29.04.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.06.2023

Lenker